VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 26 shtator 2022

The past always looks better than it was. It’s only pleasant because it isn’t here.

Finley Peter Dunne

E kaluara duket gjithmonë më mirë se sa ishte. Është vetëm e këndshme sepse nuk është këtu.

Finley Peter Dunne

blank

Aforizmi i ditës – 25 shtator 2022

God not only plays dice, He also sometimes throws the dice where they cannot be seen.

Stephen Hawking

Zoti jo vetëm që hedh zaret, Ai gjithashtu ndonjëherë i hedh zaret aty ku nuk shihen.

Stephen Hawking

blank

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2022

A lie never lives to be old.

Sophocles

Një gënjeshtër nuk jeton kurrë sa për t’u plakur.

Sophocles


blank

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2022

Passion is universal humanity. Without it religion, history, romance and art would be useless.

Honore de Balzac

Pasioni është njerëzimi universal. Pa të, feja, historia, romanca dhe arti do të ishin të kota.

Honore de Balzac

blank

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2022

Never allow a person to tell you no who doesn’t have the power to say yes.

Eleanor Roosevelt

Asnjëherë mos lejoni që t’ju thotë jo një person që nuk ka fuqinë të thotë po.

Eleanor Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2022

I believe in God, only I spell it Nature.

Frank Lloyd Wright

Unë besoj në Zot, vetëm unë e shqiptoj atë Natyrë.

Frank Lloyd Wright

blank

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2022

The child is father of the man.

William Wordsworth

Fëmija është babai i burrit.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës- 19 shtator 2022

Art in Nature is rhythmic and has a horror of constraint.

Robert Delaunay

Arti në natyrë është ritmik dhe ka një tmerr kufizimi.

Robert Delaunay

blank

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2022

This is love: to fly toward a secret sky, to cause a hundred veils to fall each moment. First to let go of life. Finally, to take a step without feet.

Rumi

Kjo është dashuria: të fluturosh drejt një qielli të fshehtë, të bësh njëqind perde të bien çdo moment. Së pari, për të lënë jetën të shkojë. Në fund, për të bërë një hap pa këmbë.

Rumi

blank

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2022

Hide nothing, for time, which sees all and hears all, exposes all.

Sophocles

Mos fshih asgjë, sepse koha, e cila i sheh të gjitha dhe i dëgjon të gjitha, i ekspozon të gjitha.

Sophocles

blank

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2022

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Helen Keller

Gjërat më të mira dhe më të bukura në botë nuk mund të shihen dhe as të preken – ato duhen ndjerë me zemër.

Helen Keller

blank

Aforizmi i ditës – 15 shattor 2022

Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little.

Edmund Burke

Askush nuk bëri një gabim më të madh se ai që nuk bëri asgjë sepse mund të bënte vetëm pak.

Edmund Burke


Send this to a friend