VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 26 janar 2023

What do you hang on the walls of your mind?

Eve Arnold

Çfarë var ti në muret e mendjes sate?

Eve Arnold

blank

Aforizmi i ditës- 25 janar 2023

The head never rules the heart, but just becomes its partner in crime.

Mignon McLaughlin

Koka nuk e sundon kurrë zemrën, por thjesht bëhet partneri i saj në krim.

Mignon McLaughlin

blank

Aforizmi i ditës – 24 janar 2023

All cruelty springs from weakness.

Lucius Annaeus Seneca

E gjithë mizoria buron nga dobësia.

Lucius Annaeus Seneca

blank

Aforizmi i ditës – 23 janar 2023

If you fell down yesterday, stand up today.

H. G. Wells

Nëse keni rënë dje, ngrihuni sot.

H. G. Wells

blank

Aforizmi i ditës – 22 janar 2023

Don’t threaten me with love, baby. Let’s just go walking in the rain.

Billie Holiday

Mos më kërcëno me dashuri, zemër. Le të dalim të ecim në shi.

Billie Holiday

blank

Aforizmi i ditës – 21 janar 2023

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.

Soren Kierkegaard

Jeta mund të kuptohet vetëm më vonë; por duhet jetuar më herët.

Soren Kierkegaard

blank

Aforizmi i ditës – 18 janar 2023

I’m a holy man minus the holiness.

E. M. Forster

Unë jam një njeri i shenjtë pa shenjtërinë.

E. M. Forster

blank

Aforizmi i ditës – 17 janar 2023

Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned.

William Congreve

Qielli nuk ka zemërim si dashuria e kthyer në urrejtje, as ferri një furi si një grua e përbuzur.

William Kongreve

blank

Aforizmi i ditës – 16 janar 2023

Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.

Sun Tzu

Luftëtarët fitimtarë fitojnë më parë dhe më pas shkojnë në luftë, ndërsa luftëtarët e mundur fillimisht shkojnë në luftë dhe më pas kërkojnë të fitojnë.

Sun Tzu

blank

Aforizmi i ditës – 15 janar 2023

There would be no great men if there were no little ones.

George Herbert

Nuk do të kishte njerëz të mëdhenj nëse nuk do të kishte njerëz të vegjël.

George Herbert

blank

Aforizmi i ditës – 14 janar 2023

Into each life some rain must fall.

Henry Wadsworth Longfellow

Në çdo jetë ca shi duhet të bjerë.

Henry Wadsworth Longfellow

blank

Aforizmi i ditës – 13 janar 2023

The day which we fear as our last is but the birthday of eternity.

Lucius Annaeus Seneca

Dita që kemi frikë si e fundit është veç ditëlindja e përjetësisë.

Lucius Annaeus Seneca


Send this to a friend