VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 1 shkurt 2023

A patriot must always be ready to defend his country against his government.

Edward Abbey

Një patriot duhet të jetë gjithmonë i gatshëm të mbrojë vendin e tij kundër qeverisë së tij.

Eduard Abbey

blank

Aforizmi i ditës – 31 janar 2023

Winners never quit and quitters never win.

Vince Lombardi

Fituesit nuk ikin kurrë dhe ikësit kurrë nuk fitojnë.

Vince Lombardi

blank

Aforizmi i ditës – 30 janar 2023

The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy.

Jim Rohn

Muret që ndërtojmë rreth nesh për të mbajtur jashtë trishtimin gjithashtu e mbajnë jashtë gëzimin.

Jim Rohn

blank

Aforizmi i ditës – 29 janar 2023

A politician is an arse upon which everyone has sat except a man.

e. e. cummings

Politikani është një gomar mbi të cilin të gjithë janë ulur por asnjë njeri.

e. e. cummings

blank

Aforizmi i ditës – 28 janar 2023

We love life, not because we are used to living but because we are used to loving.

Friedrich Nietzsche

Ne e duam jetën, jo sepse jemi mësuar të jetojmë, por sepse jemi mësuar të duam.

Friedrich Nietzsche

blank

Aforizmi i ditës – 27 janar 2023

It is in men as in soils where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not.

Jonathan Swift

Te njerëzit si në tokat ndonjëherë ka një damar ari që pronari nuk e di.

Jonathan Swift

blank

Aforizmi i ditës – 26 janar 2023

What do you hang on the walls of your mind?

Eve Arnold

Çfarë var ti në muret e mendjes sate?

Eve Arnold

blank

Aforizmi i ditës- 25 janar 2023

The head never rules the heart, but just becomes its partner in crime.

Mignon McLaughlin

Koka nuk e sundon kurrë zemrën, por thjesht bëhet partneri i saj në krim.

Mignon McLaughlin

blank

Aforizmi i ditës – 24 janar 2023

All cruelty springs from weakness.

Lucius Annaeus Seneca

E gjithë mizoria buron nga dobësia.

Lucius Annaeus Seneca

blank

Aforizmi i ditës – 23 janar 2023

If you fell down yesterday, stand up today.

H. G. Wells

Nëse keni rënë dje, ngrihuni sot.

H. G. Wells

blank

Aforizmi i ditës – 22 janar 2023

Don’t threaten me with love, baby. Let’s just go walking in the rain.

Billie Holiday

Mos më kërcëno me dashuri, zemër. Le të dalim të ecim në shi.

Billie Holiday

blank

Aforizmi i ditës – 21 janar 2023

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.

Soren Kierkegaard

Jeta mund të kuptohet vetëm më vonë; por duhet jetuar më herët.

Soren Kierkegaard


Send this to a friend