VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 23 tetor 2021

I have declared that patience is never more than patient. I too have declared, that I who am not patient am patient.

Gertrude Stein

 

Unë kam deklaruar se durimi nuk është kurrë më shumë se durim. Gjithashtu kam deklaruar se unë që nuk kam durim jam e durueshme.

Gertrude Stein

blank

Aforizmi i ditës – 22 tetor 2021

A man’s character is his guardian divinity.

Heraclitus

Karakteri i njeriut është hyjnia e tij mbrojtëse.

Herakliti

blank

Aforizmi i ditës – 21 tetor 2021

Motherhood is priced Of God, at price no man may dare To lessen or misunderstand.

Helen Hunt Jackson

Mëmësia është vlerësuar nga Zoti, me çmimin që asnjë njeri nuk guxon ta pakësojë apo keqkuptojë.

Helen Hunt Jackson

blank

Aforizmi i ditës – 20 tetor 2021

I am not a speed reader. I am a speed understander.

Isaac Asimov

Unë nuk jam një lexues i shpejtë, unë jam një kuptues i shpejtë.

Isaac Asimov

 

blank

Aforizmi i ditës – 19 tetor 2021

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin

Ata që mund të heqin dorë nga liria thelbësore për të marrë pak siguri të përkohshme nuk meritojnë as liri as siguri.

Benjamin Franklin

blank

Aforizmi i ditës – 18 tetor 2021

I can, therefore I am.

Simone Weil

Unë mund, prandaj jam.

Simone Weil

blank

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2021

And the smile that is worth the praises of earth is the smile that shines through tears.

Ella Wheeler Wilcox

 

Dhe buzëqeshja që vlen për lëvdatat e tokës është buzëqeshja që shkëlqen përmes lotëve.

Ella Wheeler Wilcox

blank

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2021

Life is the art of drawing without an eraser.

John W. Gardner

Jeta është arti i vizatimit pa gomë.

John W. Gardner

blank

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2021

I know not age, nor weariness nor defeat.

Rose Kennedy

Unë nuk e njoh moshën, as lodhjen, as humbjen.

Rose Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2021

If you call failures experiments, you can put them in your resume and claim them as achievements.

Mason Cooley

Nëse i quani dështimet eksperimente, mund t’i vendosni në CV -në tuaj dhe t’i konsideroni ato si arritje.

Mason Cooley

blank

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2021

If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.

Jack Welch

Nëse nuk keni një avantazh konkurrues, mos konkurroni.

Jack Welch

blank

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2021

Eloquence is a painting of the thoughts.

Blaise Pascal

Elokuenca është një pikturë e mendimeve.

Blaise Pascal


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend