VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 6 shkurt 2023

There are years that ask questions and years that answer.

Zora Neale Hurston

Ka vite që bëjnë pyetje dhe vite që përgjigjen.

Zora Neale Hurston

blank

Aforizmi i ditës – 5 shkurt 2023

If you do not breathe through writing, if you do not cry out in writing, or sing in writing, then don’t write, because our culture has no use for it.

Anais Nin

Nëse nuk merr frymë në shkrim, nëse nuk bërtet në shkrim, nuk këndon në shkrim, atëherë mos shkruaj, sepse kultura jonë nuk ka asnjë dobi.

Anais Nin

blank

Aforizmi i ditës – 4 shkurt 2023

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

Benjamin Franklin

Më thuaj dhe harroj. Më mëso dhe mbaj mend. Më përfshini mua dhe unë mësoj.
Benjamin Franklin
blank

Aforizmi i ditës – 3 shkurt 2023

Fill your paper with the breathings of your heart.

William Wordsworth

Mbushni letrën tuaj me frymëmarrjet e zemrës suaj.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës – 2 shkurt 2023

One enemy can do more hurt than ten friends can do good.

Jonathan Swift

Një armik mund të bëjë më shumë dëm sesa dhjetë miq mund të bëjnë mirë.

Jonathan Swift

blank

Aforizmi i ditës – 1 shkurt 2023

A patriot must always be ready to defend his country against his government.

Edward Abbey

Një patriot duhet të jetë gjithmonë i gatshëm të mbrojë vendin e tij kundër qeverisë së tij.

Eduard Abbey

blank

Aforizmi i ditës – 31 janar 2023

Winners never quit and quitters never win.

Vince Lombardi

Fituesit nuk ikin kurrë dhe ikësit kurrë nuk fitojnë.

Vince Lombardi

blank

Aforizmi i ditës – 30 janar 2023

The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy.

Jim Rohn

Muret që ndërtojmë rreth nesh për të mbajtur jashtë trishtimin gjithashtu e mbajnë jashtë gëzimin.

Jim Rohn

blank

Aforizmi i ditës – 29 janar 2023

A politician is an arse upon which everyone has sat except a man.

e. e. cummings

Politikani është një gomar mbi të cilin të gjithë janë ulur por asnjë njeri.

e. e. cummings

blank

Aforizmi i ditës – 28 janar 2023

We love life, not because we are used to living but because we are used to loving.

Friedrich Nietzsche

Ne e duam jetën, jo sepse jemi mësuar të jetojmë, por sepse jemi mësuar të duam.

Friedrich Nietzsche

blank

Aforizmi i ditës – 27 janar 2023

It is in men as in soils where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not.

Jonathan Swift

Te njerëzit si në tokat ndonjëherë ka një damar ari që pronari nuk e di.

Jonathan Swift

blank

Aforizmi i ditës – 26 janar 2023

What do you hang on the walls of your mind?

Eve Arnold

Çfarë var ti në muret e mendjes sate?

Eve Arnold


Send this to a friend