VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 26 shtator 2023

Let your mind alone, and see what happens.

Virgil Thomson

Lëreni mendjen të qetë dhe shikoni se çfarë ndodh.

Virgil Thomson

blank

Aforizmi i ditës – 25 shtator 2023

The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities.

Stephen Hawking

E kaluara, ashtu si e ardhmja, është e pacaktuar dhe ekziston vetëm si një spektër mundësish.

Stephen Hawking

blank

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2023

Loving a child doesn’t mean giving in to all his whims; to love him is to bring out the best in him, to teach him to love what is difficult.

Nadia Boulanger

Të duash një fëmijë nuk do të thotë t’i dorëzohesh të gjitha tekave të tij; ta duash do të thotë të kujdesesh për më të mirën tek ai, ta mësosh të bëjë atë që është e vështirë.

Nadia Boulanger

blank

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2023

Light, God’s eldest daughter, is a principal beauty in a building.

Thomas Fuller

Drita, vajza e madhe e Zotit, është një bukuri kryesore në një ndërtesë.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2023

Most of us have far more courage than we ever dreamed we possessed.

Dale Carnegie

Shumica nga ne ka shumë më tepër trimëri se e kemi ëndërruar ndonjëherë për ta pasur.

Dale Carnegie

blank

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2023

Faith is a passionate intuition.

William Wordsworth

Besimi është një intuitë pasionante.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2023

Question everything. Learn something. Answer nothing.

Euripides

Pyet gjithçka. Mëso diçka. Përgjigju për asgjë.

Euripidi

blank

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2023

Hide nothing, for time, which sees all and hears all, exposes all.

Sophocles

Mos fshih asgjë, sepse koha, e cila i sheh të gjitha dhe i dëgjon të gjitha, i ekspozon të gjitha.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2023

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Helen Keller

Gjërat më të mira dhe më të bukura në botë nuk mund të shihen dhe as të preken – ato duhen ndjerë me zemër. 
Helen Keller
blank

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2023

A winner rebukes and forgives; a loser is too timid to rebuke and too petty to forgive.

Sydney J. Harris

Fituesi qorton dhe fal; një humbës është shumë i ndrojtur për t’u qortuar dhe shumë i vogël për të falur.

Sydney J. Harris

blank

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2023

A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.

Helen Rowland

Një burrë nuk di kurrë të thotë lamtumirë; një grua nuk e di kurrë se kur ta thotë.

Helen Rowland

blank

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2023

I’ve sometimes thought of marrying – and then I’ve thought again.

Noel Coward

Ndonjëherë kam menduar të martohem – dhe pastaj kam menduar përsëri.

Noel Coward


Send this to a friend