VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 6 qershor 2023

Hope is the only bee that makes honey without flowers.

Robert Green Ingersoll

Shpresa është bleta e vetme që bën mjaltë pa lule.

Robert Green Ingersoll

blank

Aforizmi i ditës – 5 qershor 2023

Never pick a fight with people who buy ink by the barrel.

Mark Twain

Asnjëherë mos u fut në grindje me njerëz që blejnë bojë me fuçi.

Mark Twain

blank

Aforizmi i ditës – 4 qershor 2023

The time to repair the roof is when the sun is shining.

John F. Kennedy

Koha për të riparuar çatinë është kur dielli po shkëlqen.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 3 qershor 2023

Art is not a thing; it is a way.

Elbert Hubbard

Arti nuk është një send; është një mënyrë.

Elbert Hubbard

blank

Aforizmi i ditës – 2 qershor 2023

Faith is an oasis in the heart which will never be reached by the caravan of thinking.

Khalil Gibran

Besimi është një oaz në zemër që nuk do të arrihet kurrë nga karvani i të menduarit.

Khalil Gibran

blank

Aforizmi i ditës – 1 qershor 2023

Be not simply good – be good for something.

Henry David Thoreau

Jini jo thjesht të mirë – jini të mirë për diçka. 

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 31 maj 2023

Forgive your enemies, but never forget their names.

John F. Kennedy

Falni armiqtë tuaj, por mos harroni kurrë emrat e tyre.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 30 maj 2023

Well married a person has wings, poorly married shackles.

Henry Ward Beecher

Një person i martuar mirë ka krahë, i martuari keq, pranga.

Henry Ward Beecher

blank

Aforizmi i ditës – 29 maj 2023

Lawyers, I suppose, were children once.

Charles Lamb

Gjykatësit, supozoj, ishin fëmijë dikur.

Charles Lamb

blank

Aforizmi i ditës – 28 maj 2023

Give light and people will find the way.

Ella Baker

Jepni dritë dhe njerëzit do të gjejnë rrugën.

Ella Baker

blank

Aforizmi i ditës – 27 maj 2023

Charm, in most men and nearly all women, is a decoration.

E. M. Forster

Sharmi, në shumicën e burrave dhe pothuajse të gjitha grave, është një dekorim.

E. M. Forster

blank

Aforizmi i ditës – 26 maj 2023

Everything has a natural explanation. The moon is not a god, but a great rock, and the sun a hot rock.

Anaxagoras

Çdo gjë ka një shpjegim të natyrshëm. Hëna nuk është një zot, por një shkëmb i madh, dhe dielli një shkëmb i nxehtë.

Anaksagora


Send this to a friend