VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – 28 janar 2019

January 27, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës- 21 maj 2024

All things are artificial, for nature is the art of God.

Thomas Browne

Të gjitha gjërat janë artificiale, sepse natyra është arti i Zotit.

Thomas Browne

Aforizmi i ditës – 20 maj 2024

He knew the lie of silence to be as evil as the lie of speech.

Gilbert Parker

Ai e dinte që gënjeshtra e heshtjes ishte po aq e keqe sa gënjeshtra e fjalës.

Gilbert Parker

Aforizmi i ditës- 19 maj 2024

Little things affect little minds.

Benjamin Disraeli

Gjërat e vogla ndikojnë në mendjet e vogla.

Benjamin Disraeli

Aforizmi i ditës – 18 maj 2024

Always be a poet, even in prose.

Charles Baudelaire

Të jesh gjithmonë poet, qoftë edhe në prozë.

Charles Baudelaire

Aforizmi i ditës – 17 maj 2024

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.

Alexander the Great

Mos harroni se nga sjellja e secilit varet fati i të gjithëve.

Aleksandri i Madh

Aforizmi i ditës – 16 maj 2024

Silence is the sleep that nourishes wisdom.

Francis Bacon

Heshtja është gjumi që ushqen mençurinë.

Francis Bacon

Aforizmi i ditës – 15 maj 2024

When the belly is empty, the body becomes spirit; and when it is full, the spirit becomes body.

Saadi

Kur barku është bosh, trupi bëhet shpirt; dhe kur mbushet, shpirti bëhet trup.

Saadi

Aforizmi i ditës – 14 maj 2024

It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so.

Hosea Ballou

Është e lehtë të jesh i bukur; është e vështirë të dukesh kështu.

Hosea Ballou

Aforizmi i ditës- 13 maj 2024

The sun, the earth, love, friends, our very breath are parts of the banquet.

Rebecca Harding Davis

Dielli, toka, dashuria, miqtë, vetë fryma jonë janë pjesë e banketit.

Rebecca Harding Davis

Aforizmi i ditës – 12 maj 2024

Good humor is one of the best articles of dress one can wear in society.

William Makepeace Thackeray

Humori i mirë është një nga veshjet më të mira që mund të veshësh në shoqëri.

William Makepeace Thackeray

Aforizmi i ditës – 11 maj 2024

Love is so short, forgetting is so long.

Pablo Neruda

Dashuria është kaq e shkurtër, harrimi është kaq i gjatë.

Pablo Neruda

Aforizmi i ditës- 10 maj 2024

But men never violate the laws of God without suffering the consequences, sooner or later.

Lydia M. Child

Por njerëzit nuk i shkelin kurrë ligjet e Zotit pa vuajtur pasojat, herët a vonë. 

Lydia M. Child


Send this to a friend