VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 12 gushti 2020

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.

William James

Arma më e madhe kundër stresit është zotësia jonë për të zgjedhur një mendim ndaj një tjetri.

William James

 

 

Aforizmi i ditës – 11 gusht 2020

If you have knowledge, let others light their candles in it.

Margaret Fuller

Nëse ti ke dituri, leri të tjerët t’i ndezin kandilët e tyre në të.

Margaret Fuller

Aforizmi i ditës – 10 gusht 2020

When we are born we cry that we are come to this great stage of fools.

William Shakespeare

Kur lindim ne qajmë që kemi ardhur te kjo skenë e madhe të marrësh.

William Shakespeare

 

Aforizmi i ditës – 9 gusht 2020

The purest and most thoughtful minds are those which love colour the most.

John Ruskin

Mendjet më të kthjellëta dhe më të thella janë ato të cilat e duan ngjyrën më shumë.

John Ruskin

 

Aforizmi i ditës – 8 gusht 2020

The reason why men enter into society is the preservation of their property.

John Locke

Arsyeja për se njerëzit hyjnë në shoqëri është ruajtja e pronës së tyre.

John Locke

 

Aforizmi i ditës – 7 gusht 2020

Sometimes the road less traveled is less traveled for a reason.

Jerry Seinfeld

Nganjëherë rruga më pak e udhëtuar është më pak e udhëtuar për një arsye.

Jerry Seinfeld

 

Aforizmi i ditës – 6 gusht 2020

Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.

Eugene Ionesco

Ideologjitë na ndajnë. Ëndrrat dhe ankthi na bashkojnë.

Eugene Ionesco

Aforizmi i ditës – 4 gusht 2020

A man can fail many times, but he isn’t a failure until he begins to blame somebody else.

John Burroughs

Njeriu mund të dështojë shumë herë, por ai nuk është i dështuar gjersa të fillojë t’i fajësojë të tjerët.

John Burroughs

 

Aforizmi i ditës – 3 gusht 2020

Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself, I am large, I contain multitudes.

Walt Whitman

A e kundërshtoj vetveten? Shumë mirë, atëherë kundërshtoj vetveten, jam i madh, përmbaj turma.

Walt Whitman

Aforizmi i ditës – 2 gusht 2020

I don’t deserve this award, but I have arthritis and I don’t deserve that either.

Jack Benny

Unë nuk e meritoj këtë çmim, por unë kam artrit dhe nuk e meritoj as atë.

Jack Benny

 

Aforizmi i ditës – 1 gusht 2020

A single sunbeam is enough to drive away many shadows.

Francis of Assisi

Një rreze e vetme dielli është e mjaftueshme për të larguar shumë hije.

Françesku i Asizit

Aforizmi i ditës – 30 korrik 2020

Liberal: a power worshipper without power.

George Orwell

Liberali është një adhurues i pushtetit pa pushtet.

George Orwell