VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2021

Humor is reason gone mad.

Groucho Marx

Humori është arsyeja që është çmendur.

Groucho Marx

blank

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2021

I am neither of the East nor of the West, no boundaries exist within my breast.

Rumi

Unë nuk jam as i Lindjes dhe as i Perëndimit, nuk ka kufij brenda gjoksit tim.

Rumi

blank

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2021

Trust dies but mistrust blossoms.

Sophocles

Besimi vdes por mosbesimi lulëzon.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2021

No one has a right to consume happiness without producing it.

Helen Keller

Askush nuk ka të drejtë të konsumojë lumturi pa e prodhuar atë.

Helen Keller

blank

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2021

When bad men combine, the good must associate; else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle.

Edmund Burke

Kur njerëzit e këqij kombinohen, të mirët duhet të shoqërohen; përndryshe ata do të bien një nga një, një sakrificë e pashpërblyer në një luftë përbuzëse.

Edmund Burke

blank

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2021

Love, like a chicken salad or restaurant hash, must be taken with blind faith or it loses its flavor.

Helen Rowland

Dashuria, si një sallatë pule ose çorbë restoranti, duhet të merret me besim të verbër ose ajo humbet shijen e saj.

Helen Rowland

blank

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2021

An artist must be a reactionary. He has to stand out against the tenor of the age and not go flopping along.

Andre Maurois

Artisti duhet të jetë reaksionar. Ai duhet të qëndrojë kundër rrjedhës së kohës dhe jo duke iu përshtatur rrjedhës.

Andre Maurois

blank

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2021

The object of the superior man is truth.

Confucius

Objekti i njeriut superior është e vërteta.

Confucius

 

blank

Aforizmi i ditës – 11 shtator 2021

Women need real moments of solitude and self-reflection to balance out how much of ourselves we give away.

Barbara De Angelis

Gratë kanë nevojë për momente reale të vetmisë dhe vetë-reflektimit për të balancuar sa të japim nga vetja.

Barbara De Angelis

blank

Aforizmi i ditës – 10 shtator 2021

God forgive you, but I never can.

Elizabeth I

Zoti të fal ty, por unë kurrë.

Elizabeta I

blank

Aforizmi i ditës – 9 shtator 2021

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Sholom Aleichem

Jeta është një ëndërr për të mençurit, një lojë për budallenjtë, një komedi për të pasurit, një tragjedi për të varfërit.

Sholom Aleichem

blank

Aforizmi i ditës – 8 shtator 2021

Beware the fury of a patient man.

John Dryden

Kujdes nga tërbimi i një njeriu të durueshëm.

John Dryden


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend