VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2022

There is an immeasurable distance between late and too late.

Og Mandino

Ka një distancë të pamatshme midis vonë dhe shumë vonë.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2022

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

Robert Frost

Duke punuar me përkushtim tetë orë në ditë, ju mund të bëheni shef dhe të punoni dymbëdhjetë orë në ditë.

Robert Frost

blank

Aforizmi i ditës – 25 nüentor 2022

Reason is our soul’s left hand, faith her right.

John Donne

Arsyeja është dora e majtë e shpirtit tonë, besimi e djathta e saj.

John Donne

blank

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2022

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau

Fara më e vogël e besimit është më e mirë se fryti më i madh i lumturisë.

Henri David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2022

It is madness for sheep to talk peace with a wolf.

Thomas Fuller

Është çmenduri që delet të flasin për paqe me një ujk.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2022

Art requires philosophy, just as philosophy requires art. Otherwise, what would become of beauty?

Paul Gauguin

Arti kërkon filozofi, ashtu si filozofia kërkon art. Përndryshe, çfarë do të bëhej me bukurinë?

Paul Gauguin

blank

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2022

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Eleanor Roosevelt

E ardhmja u përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre.

Eleanor Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 20 nëntor 2022

We choose our joys and sorrows long before we experience them.

Khalil Gibran

Ne i zgjedhim gëzimet dhe hidhërimet tona shumë kohë përpara se t’i përjetojmë ato.

Khalil Gibran

blank

Aforizmi i ditës – 19 nëntor 2022

Change your opinions, keep to your principles; change your leaves, keep intact your roots.

Victor Hugo

Ndryshoni mendimet tuaja, mbani parimet tuaja; ndërroni gjethet, mbani të paprekura rrënjët tuaja.

Victor Hugo

blank

Aforizmi i ditës – 18 nëntor 2022

Saying nothing… sometimes says the most.

Emily Dickinson

Duke mos thënë asgjë… ndonjëherë thua më shumë.

Emily Dickinson

blank

Aforizmi i ditës – 17 nëntor 2022

The tigers of wrath are wiser than the horses of instruction.

William Blake

Tigrat e zemërimit janë më të mençur se kuajt e mësimit.

William Blake

blank

Aforizmi i ditës – 16 nëntor 2022

Why should society feel responsible only for the education of children, and not for the education of all adults of every age?

Erich Fromm

Pse shoqëria duhet të ndihet përgjegjëse vetëm për edukimin e fëmijëve dhe jo për edukimin e të gjithë të rriturve të çdo moshe?
Erich Fromm

Send this to a friend