VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 janar 2021

Marriage is an adventure, like going to war.

Gilbert K. Chesterton

Martesa është aventurë, si të shkosh në luftë.

Gilbert K. Chesterton

 

Aforizmi i ditës – 17 janar 2021

Nothing is more despicable than respect based on fear.

Albert Camus

Asgjë nuk është më e urryer se respekti i bazuar në frikë.

Albert Camus

 

Aforizmi i ditës – 16 janar 2021

All cruelty springs from weakness.

Lucius Annaeus Seneca

E gjithë mizoria buron nga dobësia.

Lucius Annaeus Seneca

 

Aforizmi i ditës – 15 maj 2021

The earth has received the embrace of the sun and we shall see the results of that love.

Sitting Bull

Toka ka marrë ledhatimin e diellit dhe ne do të shikojmë rezultatet e asaj dashurie.

Sitting Bull

 

Aforizmi i ditës – 14 janar 2021

Hope, like faith, is nothing if it is not courageous; it is nothing if it is not ridiculous.

Thornton Wilder

Shpresa, si besimi, nuk është asgjë nëse nuk është guximtare; nuk është asgjë nëse nuk është qesharake.

Thornton Wilder

Aforizmi i ditës – 13 janar 2021

When the belly is empty, the body becomes spirit; and when it is full, the spirit becomes body.

Saadi

Kur barku është bosh, trupi bëhet shpirt; dhe kur ai është plot, shpirti bëhet trup.

Saadi

Aforizmi i ditës – 12 janar 2021

Art is much less important than life, but what a poor life without it.

Robert Motherwell

Arti është shumë më i parëndësishëm se jeta, por sa e varfër do të ishte jeta pa të.

Robert Motherwell

Aforizmi i ditës – 11 janar 2021

I only cook when I’m in love.

Zsa Zsa Gabor

Unë gatuaj vetëm kur jam e dashuruar.

Zsa Zsa Gabor

 

Aforizmi i ditës – 10 janar 2021

If it is not right do not do it; if it is not true do not say it.

Marcus Aurelius

Nëse nuk është e drejtë, mos e bëj atë; nëse nuk  është e vërtetë, mos e thuaj atë.

Marcus Aurelius

 

Aforizmi i ditës – 9 janar 2021

We are all at times unconscious prophets.

Charles Spurgeon

Ne jemi të gjithë nganjëherë profetë të pavetëdijshëm.

Charles Spurgeon

 

Aforizmi i ditës – 8 janar 2021

To the living we owe respect, but to the dead we owe only the truth.

Voltaire

Të gjallëve ua kemi borxh respektin, por të vdekurve ua kemi borxh vetëm të vërtetën.

Volteri

Aforizmi i ditës – 7 janar 2021

From the errors of others, a wise man corrects his own.

Publilius Syrus

Nga gabimet e të tjerëve, një njeri i zgjuar i ndreq të vetat.

Publilius Syrus


Send this to a friend