VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – 8 shkurt 2021

February 7, 2021
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 4 qershor 2023

The time to repair the roof is when the sun is shining.

John F. Kennedy

Koha për të riparuar çatinë është kur dielli po shkëlqen.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 3 qershor 2023

Art is not a thing; it is a way.

Elbert Hubbard

Arti nuk është një send; është një mënyrë.

Elbert Hubbard

blank

Aforizmi i ditës – 2 qershor 2023

Faith is an oasis in the heart which will never be reached by the caravan of thinking.

Khalil Gibran

Besimi është një oaz në zemër që nuk do të arrihet kurrë nga karvani i të menduarit.

Khalil Gibran

blank

Aforizmi i ditës – 1 qershor 2023

Be not simply good – be good for something.

Henry David Thoreau

Jini jo thjesht të mirë – jini të mirë për diçka. 

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 31 maj 2023

Forgive your enemies, but never forget their names.

John F. Kennedy

Falni armiqtë tuaj, por mos harroni kurrë emrat e tyre.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 30 maj 2023

Well married a person has wings, poorly married shackles.

Henry Ward Beecher

Një person i martuar mirë ka krahë, i martuari keq, pranga.

Henry Ward Beecher

blank

Aforizmi i ditës – 29 maj 2023

Lawyers, I suppose, were children once.

Charles Lamb

Gjykatësit, supozoj, ishin fëmijë dikur.

Charles Lamb

blank

Aforizmi i ditës – 28 maj 2023

Give light and people will find the way.

Ella Baker

Jepni dritë dhe njerëzit do të gjejnë rrugën.

Ella Baker

blank

Aforizmi i ditës – 27 maj 2023

Charm, in most men and nearly all women, is a decoration.

E. M. Forster

Sharmi, në shumicën e burrave dhe pothuajse të gjitha grave, është një dekorim.

E. M. Forster

blank

Aforizmi i ditës – 26 maj 2023

Everything has a natural explanation. The moon is not a god, but a great rock, and the sun a hot rock.

Anaxagoras

Çdo gjë ka një shpjegim të natyrshëm. Hëna nuk është një zot, por një shkëmb i madh, dhe dielli një shkëmb i nxehtë.

Anaksagora

blank

Aforizmi i ditës – 25 maj 2023

Over every mountain there is a path, although it may not be seen from the valley.

Theodore Roethke

Mbi çdo mal ka një shteg, megjithëse mund të mos shihet nga lugina.

Theodore Roethke

blank

Aforizmi i ditës – 24 maj 2023

I guess the definition of a lunatic is a man surrounded by them.

Ezra Pound

Mendoj se përkufizimi i të çmendurit është një njeri i rrethuar prej tyre.

Ezra Pound


Send this to a friend