VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 28 shkurt 2021

You can never plan the future by the past.

Edmund Burke

Nuk mund ta planifikoni të ardhmen nga e kaluara.

Edmund Burke

Aforizmi i ditës – 27 shkurt 2021

If God has allowed me to earn so much money, it is because He knows I give it all away.

Edith Piaf

Nëse Zoti më ka lejuar të fitoj kaq shumë para, këtë e bëri për shkak se Ai e di që unë i jap të gjitha.

Edith Piaf

Aforizmi i ditës – 26 shkurt 2021

Dance is the hidden language of the soul of the body.

Martha Graham

Kërcimi është gjuha e fshehur e shpirtit dhe e trupit.

Martha Graham

 

Aforizmi i ditës – 25 shkurt 2021

I fear the Greeks, even when they bring gifts.

Virgil

Iu druaj grekëve, madje edhe kur ata sjellin dhurata.

Virgil

 

Aforizmi i ditës – 24 shkurt 2021

Hope is independent of the apparatus of logic.

Norman Cousins

Shpresa është e pavarur nga aparati i logjikës.

Norman Cousins

 

Aforizmi i ditës – 23 shkurt 2021

A pessimist is a man who tells the truth prematurely.

Cyrano de Bergerac

Pesimisti është një njeri që e thotë të vërtetën para kohe.

Cyrano de Bergerac

 

Aforizmi i ditës – 22 shkurt 2021

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.

John Maynard Keynes

Vështirësia gjendet jo aq shumë në zhvillimin e ideve të reja sesa në ikjen prej të vjetrave.

John Maynard Keynes

 

Aforizmi i ditës – 21 shkurt 2021

The first sign of corruption in a society that is still alive is that the end justifies the means.

Georges Bernanos

Shenja e parë e korrupsionit në një shoqëri ende të gjallë është se fundi justifikon mjetet.

Georges Bernanos

 

Aforizmi i ditës – 20 shkurt 2021

To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do not know, that is true knowledge.

Nicolaus Copernicus

Të dimë atë që ne e dimë, dhe të dimë se ne nuk e dimë atë që nuk e dimë, kjo është dija e vërtetë.

Nicolaus Copernicus

 

Aforizmi i ditës – 19 shkurt 2021

When humor goes, there goes civilization.

Erma Bombeck

Atje ku humori zhduket, zhduket qytetërimi.

Erma Bombeck

 

Aforizmi i ditës – 18 shkurt 2021

When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.

Lao Tzu

Kur ti kënaqesh që të jesh thjesht vetvetja dhe mos të krahasosh ose të konkurrosh, të gjithë do t’ju respektojnë.

Lao Tzu

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2021

Time is the fairest and toughest judge.

Edgar Quinet

Koha është gjykatësi më i ndershëm dhe më i rreptë.

Edgar Quinet

 


Send this to a friend