VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 5 dhjetor 2021

Was it only by dreaming or writing that I could find out what I thought?

Joan Didion

Vetëm duke ëndërruar apo duke shkruar mund të kuptoja se çfarë mendoja?

Joan Didion

blank

Aforizmi i ditës – 4 dhjetor 2021

Every decent man is ashamed of the government he lives under.

H. L. Mencken

Çdo njeri i ndershëm ka turp për qeverinë nën të cilën jeton.

H. L. Mencken

blank

Aforizmi i ditës – 3 dhjetor 2021

If you’re not trying to be real, you don’t have to get it right. That’s art.

Andy Warhol

Nëse nuk po përpiqeni të jeni real, nuk keni pse të jeni i kuptueshëm. Ky është art.

Andy Warhol

blank

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2021

Begin to see yourself as a soul with a body rather than a body with a soul.

Wayne Dyer

Fillo ta shohësh veten si një shpirt me trup dhe jo si një trup me shpirt.

Wayne Dyer

blank

Aforizmi i ditës – 1 dhjetor 2021

It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

J. R. R. Tolkien

Puna që nuk ka filluar kurrë, kërkon më shumë kohë për ta përfunduar.

J. R. R. Tolkien

blank

Aforizmi i ditës – 30 nëntor 2021

The Soul is the voice of the body’s interests.

George Santayana

Shpirti është zëri i interesave të trupit.

George Santayana

blank

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2021

I learned the value of hard work by working hard.

Margaret Mead

Mësova vlerën e punës së palodhur duke punuar pa masë.

Margaret Mead

blank

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2021

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.

Desmond Tutu

Ti nuk e zgjedh familjen tënde. Ata janë dhurata e Zotit për ty, siç je ti për ata.

Desmond Tutu

 

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2021

Treasure the love you receive above all. It will survive long after your good health has vanished.

Og Mandino

Mbajeni si thesar dashurinë që merrni mbi gjithçka. Ai do të mbijetojë shumë kohë pasi shëndeti juaj i mirë të jetë zhdukur.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2021

Love looks through a telescope; envy, through a microscope.

Josh Billings

Dashuria shikon përmes një teleskopi; zilia, përmes një mikroskopi.

Josh Billings

blank

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2021

Never look back unless you are planning to go that way.

Henry David Thoreau

Kurrë mos shiko mbrapa përveç nëse je duke planifikuar shkosh në atë drejtim.

Henry David Thoreau

 

blank

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2021

No spring nor summer beauty hath such grace as I have seen in one autumnal face.

John Donne

Asnjë bukuri pranvere apo vere nuk ka një hir të tillë siç kam parë në një fytyrë vjeshtore.

John Donne


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend