VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 5 korrik 2022

Life must be lived as play.

Plato

Jeta duhet jetuar si lojë.

Plato

blank

Aforizmi i ditës – 4 korrik 2022

Old age: the crown of life, our play’s last act.

Marcus Tullius Cicero

Pleqëria: kurora e jetës, akti i fundit i dramës sonë.

Marcus Tullius Cicero

blank

Aforizmi i ditës – 3 korrik 2022

Education is learning what you didn’t even know you didn’t know.

Daniel J. Boorstin

Shkollimi është të mësosh atë që as nuk e dinit se nuk e dinit.

Daniel J. Boorstin

blank

Aforizmi i ditës – 2 korrik 2022

We have the best government that money can buy.

Mark Twain

Ne kemi qeverinë më të mirë që paratë mund të blejnë.

Mark Twain

blank

Aforizmi i ditës – 30 qershor 2022

Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it.

Karl A. Menninger

Dashuria i shëron njerëzit – edhe ata që e japin edhe ata që e marrin.

Karl A. Menninger

blank

Aforizmi i ditës – 29 qershor 2022

The most dangerous food is wedding cake.

James Thurber

Ushqimi më i rrezikshëm është torta e dasmës.

James Thurber

blank

Aforizmi i ditës – 28 qershor 2022

Whoever said money can’t buy happiness simply didn’t know where to go shopping.

Gertrude Stein

Kushdo që tha se me para nuk mund të blihet lumturia, thjesht nuk dinte ku të bënte pazar.

Gertrude Stein

blank

Aforizmi i ditës – 27 qershor 2022

All I have seen teaches me to trust the creator for all I have not seen.

Ralph Waldo Emerson

Gjithçka që kam parë më mëson t’i besoj krijuesit për gjithçka që nuk kam parë.

Ralph Waldo Emerson

blank

Aforizmi i ditës – 26 qershor 2022

Life has its own hidden forces which you can only discover by living.

Soren Kierkegaard

Jeta ka forcat e veta të fshehura të cilat mund t’i zbulosh vetëm duke jetuar.

Soren Kierkegaard

blank

Aforizmi i ditës – 25 qershor 2022

The heart is forever inexperienced.

Henry David Thoreau

Zemra është gjithmonë e papërvojë.

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 24 qershor 2022

I never did a day’s work in my life. It was all fun.

Thomas A. Edison

Nuk kam bërë asnjë ditë punë në jetën time. Ishte gjithçka argëtim.

Thomas A. Edison

blank

Aforizmi i ditës – 23 qershor 2022

The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

Friedrich Nietzsche

Njeriu i ditur duhet të jetë në gjendje jo vetëm t’i dojë armiqtë e tij, por edhe të urrejë miqtë e tij.

Friedrich Nietzsche


Send this to a friend