VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 7 tetor 2022

One and God make a majority.

Frederick Douglass

Një dhe Zoti bëjnë shumicën.

Frederik Douglass

blank

Aforizmi i ditës – 6 tetor 2022

Every story I create, creates me. I write to create myself.

Octavia E. Butler

Çdo subjekt që krijoj, më krijon mua. Unë shkruaj për të krijuar veten time.

Octavia E. Butler

blank

Aforizmi i ditës – 5 tetor 2022

There is no force so democratic as the force of an ideal.

Calvin Coolidge

Nuk ka forcë aq demokratike sa forca e një ideali.

Calvin Coolidge

blank

Aforizmi i ditës – 4 tetor 2022

The ideas gained by men before they are twenty-five are practically the only ideas they shall have in their lives.

William James

Idetë e krijuara nga burrat para se të mbushin njëzet e pesë vjeç janë praktikisht të vetmet ide që do të kenë në jetën e tyre.

William James

blank

Aforizmi i ditës – 3 tetor 2022

To copy others is necessary, but to copy oneself is pathetic.

Pablo Picasso

Të kopjosh të tjerët është e nevojshme, por të kopjosh veten është patetike.

Pablo Picasso

blank

Aforizmi i ditës – 2 tetor 2022

I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world.

Thomas A. Edison

Unë kam miq gjithandej, miqësinë e të cilëve nuk do ta ndërroja për hatrin e mbretërve të botës.

Thomas A. Edison

blank

Aforizmi i ditës – 1 tetor 2022

My ‘fear’ is my substance, and probably the best part of me.

Franz Kafka

“Frika” ime është substanca ime, dhe ndoshta pjesa më e mirë e imja.

Franz Kafka

blank

Aforizmi i ditës – 30 shtator 2022

True love comes quietly, without banners or flashing lights. If you hear bells, get your ears checked.

Erich Segal

Dashuria e vërtetë vjen në heshtje, pa banderola apo drita ndezëse. Nëse dëgjoni zile, kontrolloni veshët.

Erich Segal

blank

Aforizmi i ditës – 29 shtator 2022

He isn’t a real boss until he has trained subordinates to shoulder most of his responsibilities.

William Feather

Ai nuk është një shef i vërtetë derisa të ketë trajnuar vartësit që të mbajnë mbi supe shumicën e përgjegjësive të tij.

William Feather

blank

Aforizmi i ditës – 28 shtator 2022

There are people who have money and people who are rich.

Coco Chanel

Ka njerëz që kanë para dhe njerëz që janë të pasur.

Coco Chanel

blank

Aforizmi i ditës – 27 shtator 2022

Where we love is home – home that our feet may leave, but not our hearts.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

Aty ku ne dashurojmë është shtëpi – shtëpi nga këmbët tona mund të largohen, por jo zemrat tona.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

blank

Aforizmi i ditës – 26 shtator 2022

The past always looks better than it was. It’s only pleasant because it isn’t here.

Finley Peter Dunne

E kaluara duket gjithmonë më mirë se sa ishte. Është vetëm e këndshme sepse nuk është këtu.

Finley Peter Dunne


Send this to a friend