VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 15 shkurt 2021

By | February 14, 2021
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 21 prill 2021

Thirteen, 13 children, and I love – I love them all. And I think I’ve been a good father to all of them.

Anthony Quinn

Trembëdhjetë, 13 fëmijë, dhe unë i dua – i dua ata të gjithë. Dhe mendoj se kam qenë një baba i mirë për të gjithë.

Anthony Quinn

 

blank

Aforizmi i ditës – 20 prill 2021

Most smiles are started by another smile.

Frank A. Clark

Shumica e buzëqeshjeve kanë zënë fill nga një buzëqeshje tjetër.

Frank A. Clark

 

blank

Aforizmi i ditës – 19 prill 2021

If women ran the world we wouldn’t have wars, just intense negotiations every 28 days.

Robin Williams

Nëse gratë do ta drejtonin botën, ne nuk do të kishim luftëra, vetëm negociata intensive çdo 28 ditë.

Robin Williams

 

blank

Aforizmi i ditës – 18 prill 2021

If the world were perfect, it wouldn’t be.

Yogi Berra

Nëse bota do të ishte e përkryer, ajo nuk do të ekzistonte.

Yogi Berra

 

blank

Aforizmi i ditës – 17 prill 2021

Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys.

P. J. O’Rourke

Tî japësh para dhe pushtet qeverisë është sikur t’iu japësh usiki dhe çelësat e veturës djemve adoleshentë.

P. J. O’Rourke

 

blank

Aforizmi i ditës – 16 prill 2021

Come live in my heart, and pay no rent.

Samuel Lover

Eja jeto në zemrën time dhe mos e paguaj qiranë.

Samuel Lover

 

blank

Aforizmi i ditës – 15 prill 2021

I am favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it’s possible.

Milton Friedman

Unë jam në favor të shkurtimit të taksave në çdo rrethanë, me çdo pretekst, për çdo arsye, kurdoherë që është e mundur.

Milton Friedman

 

blank

Aforizmi i ditës – 14 prill 2021

Leave no stone unturned.

Euripides

Mos lër gur pa lëvizur.

Euripides

 

blank

Aforizmi i ditës – 13 prill 2021

The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago… had they happened to be within the reach of predatory human hands.

Havelock Ellis

Dielli, hëna dhe yjet do të ishin zhdukur qyshkur… po të kishin qenë brenda rrezes së duarve grabitqare njerëzore.

Havelock Ellis

 

blank

Aforizmi i ditës – 12 prill 2021

There is nothing on earth divine except humanity.

Walter Savage Landor

Nuk ka asgjë hyjnore në tokë përveç njerëzimit.

Walter Savage Landor

 

blank

Aforizmi i ditës – 11 prill 2021

Peace if possible, truth at all costs.

Martin Luther

Paqen nëse është e mundur, të vërtetën me çdo kusht.

Martin Luther

 

blank

Aforizmi i ditës – 10 prill 2021

Tears are often the telescope by which men see far into heaven.

Henry Ward Beecher

Lotët janë shpesh teleskopi me të cilin njerëzit shohin larg në qiell.

Henry Ward Beecher

 


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend