VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 22 mars 2023

The more I see of the representatives of the people, the more I admire my dogs.

Alphonse de Lamartine

Sa më shumë shoh përfaqësuesit e popullit, aq më shumë i admiroj qentë e mi.

Alphonse de Lamartine

blank

Aforizmi i ditës- 21 mars 2023

You exist only in what you do.

Federico Fellini

Ju ekzistoni vetëm në atë që bëni.

Federico Fellini

blank

Aforizmi i ditës – 20 mars 2023

Faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe.

Voltaire

Besimi konsiston në të besuarit kur është përtej fuqisë së arsyes për të besuar.

Volteri

blank

Aforizmi i ditës – 19 mars 2023

It’s hard to be humble, when you’re as great as I am.

Muhammad Ali

Është e vështirë të jesh i përulur, kur je kaq i madh sa unë.

Muhamed Ali

blank

Aforizmi i ditës – 18 mars 2023

Who has a harder fight than he who is striving to overcome himself.

Thomas a Kempis

Kush ka një luftë më të vështirë se ai që përpiqet të kapërcejë veten.

Thomas dhe Kempis

blank

Aforizmi i ditës – 17 mars 2023

How far away the stars seem, and how far is our first kiss, and ah, how old my heart.

William Butler Yeats

Sa larg duken yjet dhe sa larg është puthja jonë e parë dhe ah, sa e vjetër është zemra ime.

William Butler Yeats

blank

Aforizmi i ditës – 16 mars 2023

The prayers of a lover are more imperious than the menaces of the whole world.

George Sand

Lutjet e një të dashuruari janë më të fuqishme se kërcënimet e gjithë botës.

George Sand

blank

Aforizmi i ditës – 15 mars 2023

The future is like heaven, everyone exalts it, but no one wants to go there now.

James Baldwin

E ardhmja është si parajsa, të gjithë e himnizojnë, por askush nuk dëshiron të shkojë atje tani.

James Baldwin

blank

Aforizmi i ditës – 14 mars 2023

Life beats down and crushes the soul and art reminds you that you have one.

Stella Adler

Jeta e rreh dhe e shtyp shpirtin dhe arti të kujton se ke një të tillë.

Stella Adler

blank

Aforizmi i ditës – 13 mars 2023

The higher we are placed, the more humbly we should walk.

Marcus Tullius Cicero

 

Sa më lart të arrijmë, aq më me përulësi duhet të ecim.

Marcus Tullius Cicero

blank

Aforizmi i ditës – 12 mars 2023

A family can develop only with a loving woman as its center.

Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

Një familje mund të zhvillohet vetëm me një grua të dashur si qendër.

Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

blank

Aforizmi i ditës – 11 mars 2023

There is no avoiding war; it can only be postponed to the advantage of others.

Niccolo Machiavelli

 

Nuk ka shmangie të luftës; mund të shtyhet vetëm në dobi të të tjerëve.

Nikolo Makiaveli


Send this to a friend