VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – e enjte 12 tetor 2017

October 12, 2017

Komentet

Aforizmi i ditës – 21 korrik 2024

The longer I live, the more beautiful life becomes.

Frank Lloyd Wright

Sa më gjatë unë jetoj, aq më e bukur bëhet jeta.

Frank Lloyd Wright

Aforizmi i ditës- 20 korrik 2024

When anger rises, think of the consequences.

Confucius

Kur zemërimi rritet, mendoni për pasojat.

Konfuci

Aforizmi i ditës- 19 korrik 2024

Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance.

George Bernard Shaw

Kujdes nga njohuritë e rreme; është më e rrezikshme se injoranca.

George Bernard Shaw

Aforizmi i ditës – 18 korrik 2024

Metaphors have a way of holding the most truth in the least space.

Orson Scott Card

Metaforat kanë një mënyrë për të mbajtur të vërtetën më të madhe në hapësirën më të vogël.

Orson Scott Card

Aforizmi i ditës – 17 korrik 2024

Words are often seen hunting for an idea, but ideas are never seen hunting for words.

Josh Billings

Fjalët shpesh shihen duke gjuajtur për një ide, por idetë nuk shihen kurrë në gjueti për fjalë.

Josh Billings

Aforizmi i ditës- 15 korrik 2024

He who is brave is free.

Lucius Annaeus Seneca

Ai që është trim është i lirë.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 14 korrik 2024

The future is like heaven, everyone exalts it, but no one wants to go there now.

James Baldwin

E ardhmja është si parajsa, të gjithë e lartësojnë, por askush nuk dëshiron të shkojë atje tani.

James Baldwin

Aforizmi i ditës – 13 korrik 2024

Pains of love be sweeter far than all other pleasures are.

John Dryden

Dhimbjet e dashurisë qofshin më të ëmbla se të gjitha kënaqësitë e tjera.

John Dryden

Aforizmi i ditës- 12 korrik 2024

Marriage is an adventure, like going to war.

Gilbert K. Chesterton

Martesa është një aventurë, si të shkosh në luftë.

Gilbert K. Chesterton

Aforizmi i ditës- 11 korrik 2024

The pen is the tongue of the mind.

Horace

Pena është gjuha e mendjes.

Horace

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2024

Any excuse will serve a tyrant.

Aesop

Çdo justifikim do t’i shërbejë një tirani.

Ezopi

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2024

The only rock I know that stays steady, the only institution I know that works, is the family.

Lee Iacocca

I vetmi shkëmb të cilin unë e di që qëndron i patundur, i vetmi institucion i cili unë e di që funksionon është familja.

Lee Iacocca


Send this to a friend