VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2024

Childhood is a short season.

Helen Hayes

Fëmijëria është një sezon i shkurtër.

Helen Hayes

Aforizmi i ditës – 14 qershor 2024

I buy when other people are selling.

J. Paul Getty

Unë blej kur të tjerët shesin.

J. Paul Getty

Aforizmi i ditës – 13 qershor 2024

Children are the keys of paradise.

Eric Hoffer

Fëmijët janë çelësat e parajsës.

Eric Hoffer

Aforizmi i ditës – 12 qershor 2024

Each day is the scholar of yesterday.

Publilius Syrus

Çdo ditë është nxënëse e së djeshmes.

Publilius Syrus

Aforizmi i ditës – 11 qershor 2024

Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.

Arnold H. Glasow

Suksesi është i thjeshtë. Bëni atë që është e duhur, në mënyrën e duhur, në kohën e duhur.

Arnold H. Glasow

Aforizmi i ditës – 10 qershor 2024

Remember that the most valuable antiques are dear old friends.

H. Jackson Brown, Jr.

Mos harroni se antikuaret më të vlefshme janë miqtë e dashur të vjetër.

H. Jackson Brown, Jr.

Aforizmi i ditës – 9 qershor 2024

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

Samuel Smiles

Veprimet e mira i japin forcë vetes dhe frymëzojnë veprime të mira te të tjerët.

Samuel Smiles

Aforizmi i ditës – 8 qershor 2024

What men value in this world is not rights but privileges.

H. L. Mencken

Ajo që njerëzit vlerësojnë në këtë botë nuk janë të drejtat por privilegjet.

H. L. Mencken

Aforizmi i ditës – 7 qershor 2024

Only those who attempt the absurd will achieve the impossible.

M. C. Escher

Vetëm ata që tentojnë absurdin do të arrijnë të pamundurën.

M. C. Escher

Aforizmi i ditës – 6 qershor 2024

Hope is the only bee that makes honey without flowers.

Robert Green Ingersoll

Shpresa është bleta e vetme që bën mjaltë pa lule.

Robert Green Ingersoll

Aforizmi i ditës- 5 qershor 2024

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.

Mark Twain

Patriotizmi është ta mbështetni vendin tuaj gjatë gjithë kohës dhe qeverinë tuaj kur e meriton.

Mark Twain

Aforizmi i ditës – 4 qershor 2024

Because things are the way they are, things will not stay the way they are.

Bertolt Brecht

Për shkak se gjërat janë ashtu siç janë, gjërat nuk do të qëndrojnë ashtu siç janë.

Bertolt Brecht


Send this to a friend