VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2023

Light, God’s eldest daughter, is a principal beauty in a building.

Thomas Fuller

Drita, vajza e madhe e Zotit, është një bukuri kryesore në një ndërtesë.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2023

Most of us have far more courage than we ever dreamed we possessed.

Dale Carnegie

Shumica nga ne ka shumë më tepër trimëri se e kemi ëndërruar ndonjëherë për ta pasur.

Dale Carnegie

blank

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2023

Faith is a passionate intuition.

William Wordsworth

Besimi është një intuitë pasionante.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2023

Question everything. Learn something. Answer nothing.

Euripides

Pyet gjithçka. Mëso diçka. Përgjigju për asgjë.

Euripidi

blank

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2023

Hide nothing, for time, which sees all and hears all, exposes all.

Sophocles

Mos fshih asgjë, sepse koha, e cila i sheh të gjitha dhe i dëgjon të gjitha, i ekspozon të gjitha.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2023

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Helen Keller

Gjërat më të mira dhe më të bukura në botë nuk mund të shihen dhe as të preken – ato duhen ndjerë me zemër. 
Helen Keller
blank

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2023

A winner rebukes and forgives; a loser is too timid to rebuke and too petty to forgive.

Sydney J. Harris

Fituesi qorton dhe fal; një humbës është shumë i ndrojtur për t’u qortuar dhe shumë i vogël për të falur.

Sydney J. Harris

blank

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2023

A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.

Helen Rowland

Një burrë nuk di kurrë të thotë lamtumirë; një grua nuk e di kurrë se kur ta thotë.

Helen Rowland

blank

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2023

I’ve sometimes thought of marrying – and then I’ve thought again.

Noel Coward

Ndonjëherë kam menduar të martohem – dhe pastaj kam menduar përsëri.

Noel Coward

blank

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2023

The object of the superior man is truth.

Confucius

Objekti i njeriut superior është e vërteta.

Konfuci

blank

Aforizmi i ditës – 11 shtator 2023

Love is the attempt to form a friendship inspired by beauty.

Marcus Tullius Cicero

Dashuria është përpjekja për të krijuar një miqësi të frymëzuar nga bukuria.
Marcus Tullius Cicero
blank

Aforizmi i ditës – 10 shtator 2023

God forgive you, but I never can.

Elizabeth I

Zoti të faltë ty, por unë kurrë nuk mundem.

Elizabeth I


Send this to a friend