VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 4 prill 2018

By | April 4, 2018
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 9 maj 2021

I remember when the candle shop burned down. Everyone stood around singing ‘Happy Birthday.”

Steven Wright

Mbaj mend kur u dogj dyqani i qirinjve. Të gjithë qëndrua rrotull tij duke kënduar ‘Gëzuar ditëlindjen!’

Steven Wright

blank

Aforizmi i ditës – 8 maj 2021

Earth is a flower and it’s pollinating.

Neil Young

Toka është një lule dhe është duke u pjalmuar.

Neil Young

 

blank

Aforizmi i ditës – 7 maj 2021

Never build your emotional life on the weaknesses of others.

George Santayana

Kurrë mos e ndërto jetën tënde emocionale mbi dobësinë e të tjerëve.

George Santayana

 

blank

Aforizmi i ditës – 6 maj 2021

Problems are not the problem; coping is the problem.

Virginia Satir

Problemat nuk janë problemi; kopjimi është problemi.

Virginia Satir

 

blank

Aforizmi i ditës – 5 maj 2021

Friends are the siblings God never gave us.

Mencius

Miqtë janë binjakët që Zoti nuk na i dha asnjëherë.

Mencius

 

blank

Aforizmi i ditës – 4 maj 2021

Your own mind is a sacred enclosure into which nothing harmful can enter except by your permission.

Arnold Bennett

Mendja juaj është një qerthull i shenjtë në të cilën nuk mund të hyjë asgjë e dëmshme përveç me lejen tuaj.

Arnold Bennett

blank

Aforizmi i ditës – 3 maj 2021

It is always the best policy to speak the truth, unless, of course, you are an exceptionally good liar.

Jerome K. Jerome

Është gjithmonë politika më e mirë të flasësh të vërtetën, përveç, natyrisht, nëse je një gënjeshtar jashtëzakonisht i mirë.

Jerome K. Jerome

 

blank

Aforizmi i ditës – 2 maj 2021

Oaths are but words, and words are but wind.

Samuel Butler

Betimet janë vetëm fjalë, dhe fjalët janë vetëm erë.

Samuel Butler

 

blank

Aforizmi i ditës – 1 maj 2021

God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say ‘thank you?’

William Arthur Ward

Zoti të dha ty një dhuratë prej 86 400 sekondash sot. E ke përdoror njërën prej tyre për të thënë “faleminderit”?

William Arthur Ward

blank

Aforizmi i ditës – 30 prill 2021

I like people who refuse to speak until they are ready to speak.

Lillian Hellman

Mua më pëlqejnë njerëzit që refuzojnë të flasin derisa të jenë gati për të folur.

Lillian Hellman

 

blank

Aforizmi i ditës – 29 prill 2021

I’d rather learn from one bird how to sing than teach ten thousand stars how not to dance.

e. e. cummings

Unë më mirë të mësoj nga zogjtë si të këndoj sesa t’i mësoj dhjetë mijë yje si të vallëzojnë.

e. e. cummings

 

blank

Aforizmi i ditës – 28 prill 2021

Justice, sir, is the great interest of man on earth. It is the ligament which holds civilized beings and civilized nations together.

Daniel Webster

Drejtësia, zotëri, është interesi i madh i njeriut në tokë. Është lidhja që mban së bashku qeniet e qytetëruara dhe kombet e qytetëruara.

Daniel Webster


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend