VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 30 qershor 2019

By | June 30, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 6 gusht 2020

Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.

Eugene Ionesco

Ideologjitë na ndajnë. Ëndrrat dhe ankthi na bashkojnë.

Eugene Ionesco

Aforizmi i ditës – 4 gusht 2020

A man can fail many times, but he isn’t a failure until he begins to blame somebody else.

John Burroughs

Njeriu mund të dështojë shumë herë, por ai nuk është i dështuar gjersa të fillojë t’i fajësojë të tjerët.

John Burroughs

 

Aforizmi i ditës – 3 gusht 2020

Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself, I am large, I contain multitudes.

Walt Whitman

A e kundërshtoj vetveten? Shumë mirë, atëherë kundërshtoj vetveten, jam i madh, përmbaj turma.

Walt Whitman

Aforizmi i ditës – 2 gusht 2020

I don’t deserve this award, but I have arthritis and I don’t deserve that either.

Jack Benny

Unë nuk e meritoj këtë çmim, por unë kam artrit dhe nuk e meritoj as atë.

Jack Benny

 

Aforizmi i ditës – 1 gusht 2020

A single sunbeam is enough to drive away many shadows.

Francis of Assisi

Një rreze e vetme dielli është e mjaftueshme për të larguar shumë hije.

Françesku i Asizit

Aforizmi i ditës – 30 korrik 2020

Liberal: a power worshipper without power.

George Orwell

Liberali është një adhurues i pushtetit pa pushtet.

George Orwell

Aforizmi i ditës – 29 korrik 2020

All religions, arts and sciences are branches of the same tree.

Albert Einstein

Të gjitha religjionet, artet dhe shkencat janë degë të të njejtës pemë.

Albert Einstein

 

Aforizmi i ditës – 28 korrik 2020

Let us be silent, that we may hear the whispers of the gods.

Ralph Waldo Emerson

Le të jemi të heshtur, në mënyrë që të mund të dëgjojmë pëshpëritjet e perëndive.

Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 27 korrik 2020

Once made equal to man, woman becomes his superior.

Socrates

Një t’u bërë e barabartë me burrin, gruaja bëhet eprorja e tij.

Socrates

Aforizmi i ditës – 26 korrik 2020

Make crime pay. Become a lawyer.

Will Rogers

Bëje krimin të paguajë. Bëhu jurist.

Will Rogers

Aforizmi i ditës – 25 korrik 2020

Propaganda does not deceive people; it merely helps them to deceive themselves.

Eric Hoffer

Propaganda nuk i mashtron njerëzit; thjesht i ndihmon ata të mashtrojnë vetveten.

Eric Hoffer

Aforizmi i ditës – 24 korrik 2020

We live in a rainbow of chaos.

Paul Cezanne

Ne jetojmë në një ylber kaosi.

Paul Cezanne