VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 24 qershor 2019

By | June 24, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 17 korrik 2019

Life consists not in holding good cards but in playing those you hold well.
Josh Billings
Jeta konsiston jo në të pasurit e kartave të mira, por në të luajturit mirë të atyre që ti i ke.
Josh Billings

Aforizmi i ditës – 16 korrik 2019

The most seductive thing about art is the personality of the artist himself.
Paul Cezanne
Gjëja më joshëse në art është vetë personaliteti i artistit.
Paul Cezanne

Aforizmi i ditës – 15 korrik 2019

I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.
Henry Miller
Unë nuk kam para, nuk kam pasuri, nuk kam shpresa. Unë jam njeriu më i lumtur i gjallë.
Henry Miller

Aforizmi i ditës – 14 korrik 2019

The most dangerous creation of any society is the man who has nothing to lose.
James Baldwin
Krijesa më e rrezikshme e çdo shoqërie është njeriu që nuk ka asgjë për të humbur.
James Baldwin

Aforizmi i ditës – 13 korrik 2019

We first make our habits, and then our habits make us.
John Dryden
Ne fillimisht i bëjmë zakonet tona, pastaj zakonet tona na bëjnë ne.
John Dryden

Aforizmi i ditës – 12 korrik 2019

We have, I fear, confused power with greatness.
Stewart Udall
Ne, druaj unë, kemi ngatërruar pushtetin me madhështinë.
Stewart Udall

Aforizmi i ditës – 11 korrik 2019

You are remembered for the rules you break.
Douglas MacArthur
Ti mbahesh mend për ligjet që ti shkel.
Douglas MacArthur

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2019

He is happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home.
Johann Wolfgang von Goethe
Është i lumtur ai, qoftë mbret apo fshatar, që gjen paqe në shtëpinë e tij.
Johann Wolfgang von Goethe

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2019

People only see what they are prepared to see.
Ralph Waldo Emerson
Njerëzit shohin vetëm atë të cilën janë përgatitur për ta parë.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 8 korrik 2019

Imagination and fiction make up more than three quarters of our real life.
Simone Weil
Imagjinata dhe trillimi përbëjnë më shumë se tri të katërtat e jetës sonë reale.
Simone Weil

Aforizmi i ditës – 7 korrik 2019

For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.
Ralph Waldo Emerson
Për çdo minutë që ti je i zemëruar, ti ia heq mendjes gjashtëdhjetë sekonda paqe.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 6 korrik 2019

Art teaches nothing, except the significance of life.
Michael Korda
Arti nuk të mëson asgjë, përveç kuptimit të jetës.
Michael Korda