VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 22 qershor 2020

By | June 22, 2020
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 28 tetor 2021

Affluence creates poverty.

Marshall McLuhan

Pasuria krijon varfëri.

Marshall McLuhan

blank

Aforizmi i ditës – 27 tetor 2021

Travelers never think that they are the foreigners.

Mason Cooley

Udhëtarët asnjëherë nuk mendojnë se ata janë të huaj.

Mason Cooley

 

blank

Aforizmi i ditës – 26 tetor 2021

When all is said and done, more is said than done.

Lou Holtz

Kur gjithçka është thënë dhe është bërë, më shumë është thënë se është bërë.

Lou Holtz

 

blank

Aforizmi i ditës – 25 tetor 2021

Science has not yet taught us if madness is or is not the sublimity of the intelligence.

Edgar Allan Poe

Shkenca nuk na ka mësuar ende nëse çmenduria është apo jo madhështia e inteligjencës.

Edgar Allan Poe

blank

Aforizmi i ditës – 24 tetor 2021

I hold that religion and faith are two different things.

Pat Buckley

Unë mendoj se feja dhe besimi janë dy gjëra të ndryshme.

Pat Buckley

 

blank

Aforizmi i ditës – 23 tetor 2021

I have declared that patience is never more than patient. I too have declared, that I who am not patient am patient.

Gertrude Stein

 

Unë kam deklaruar se durimi nuk është kurrë më shumë se durim. Gjithashtu kam deklaruar se unë që nuk kam durim jam e durueshme.

Gertrude Stein

blank

Aforizmi i ditës – 22 tetor 2021

A man’s character is his guardian divinity.

Heraclitus

Karakteri i njeriut është hyjnia e tij mbrojtëse.

Herakliti

blank

Aforizmi i ditës – 21 tetor 2021

Motherhood is priced Of God, at price no man may dare To lessen or misunderstand.

Helen Hunt Jackson

Mëmësia është vlerësuar nga Zoti, me çmimin që asnjë njeri nuk guxon ta pakësojë apo keqkuptojë.

Helen Hunt Jackson

blank

Aforizmi i ditës – 20 tetor 2021

I am not a speed reader. I am a speed understander.

Isaac Asimov

Unë nuk jam një lexues i shpejtë, unë jam një kuptues i shpejtë.

Isaac Asimov

 

blank

Aforizmi i ditës – 19 tetor 2021

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin

Ata që mund të heqin dorë nga liria thelbësore për të marrë pak siguri të përkohshme nuk meritojnë as liri as siguri.

Benjamin Franklin

blank

Aforizmi i ditës – 18 tetor 2021

I can, therefore I am.

Simone Weil

Unë mund, prandaj jam.

Simone Weil

blank

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2021

And the smile that is worth the praises of earth is the smile that shines through tears.

Ella Wheeler Wilcox

 

Dhe buzëqeshja që vlen për lëvdatat e tokës është buzëqeshja që shkëlqen përmes lotëve.

Ella Wheeler Wilcox


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend