VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 1 qershor 2020

The heart is forever inexperienced.

Henry David Thoreau

Zemra është gjithmonë e papërvojë.

Henry David Thoreau

 

Aforizmi i ditës – 31 maj 2020

I never knew how to worship until I knew how to love.

Henry Ward Beecher

Unë nuk mësova kurrë si të lutem gjersa mësova si të dua.

Henry Ward Beecher

Aforizmi i ditës – 30 maj 2020

Give light and people will find the way.

Ella Baker

Bëj dritë dhe njerëzit do ta gjejnë rrugën.

Ella Baker

 

Aforizmi i ditës: 29 maj 2020

I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I have enjoyed it.

John F. Kennedy

 

Unë jam burri që e shoqëroi Jacqueline Kennedyn në Paris, dhe këtë gjë e kam shijuar.

John F. Kennedy

Aforizmi i ditës – 28 maj 2020

Everything is politics.

Thomas Mann

Gjithçka është politikë.

Thomas Mann

 

Aforizmi i ditës- 27 maj 2020

How can I know what I think till I see what I say?

E. M. Forster

Si mund ta di unë se çfarë mendoj derisa unë shikoj se çfarë them?

E. M. Forster

 

Aforizmi i ditës: 26 maj 2020

Change your opinions, keep to your principles; change your leaves, keep intact your roots.

Victor Hugo

Ndryshoni mendimet tuaja, respektoni parimet tuaja; ndryshoni gjethet, mbajini të paprekura rrënjët.

Victor Hugo

Aforizmi i ditës – 25 maj 2020

Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others.

Marcus Tullius Cicero

Mirënjohja nuk është vetëm më e madhja e virtyteve, por prindi i gjithë virtyteve.

Marcus Tullius Cicero

Aforizmi i ditës – 24 maji 2020

To live is to change, and to be perfect is to have changed often.

John Henry Newman

Të jetosh do të thotë të ndryshosh, dhe të jesh i përkryer do të thotë të ndryshosh shpesh.

John Henry Newman

 

Aforizmi i ditës – 23 maj 2020

Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.

Voltaire

Ata që mund t’ju bëjnë të besoni absurditete mund t’ju bëjnë ju që të kryeni mizori.

Voltaire

Aforizmi i ditës – 22 maj 2020

Future. That period of time in which our affairs prosper, our friends are true and our happiness is assured.

Ambrose Bierce

E ardhmja. Ajo periudhë e kohës në të cilën punët tona përparojnë, miqtë tanë janë të vërtetë dhe lumturia jonë është e siguruar.

Ambrose Bierce

 

Aforizmi i ditës – 21 maj 2020

Never find fault with the absent.

Alexander Pope

Kurrë mos ia vër fajin atij që mungon.

Alexander Pope