VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 20 maj 2019

When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.
Prince Philip
Kur një burrë hap derën e veturës për gruan e tij, ose është një veturë e re, ose është një grua e re.
Prince Philip

Aforizmi i ditës – 19 maj 2019

Nothing makes one feel so strong as a call for help.
Pope Paul VI
Asgjë nuk e bën njeriun të ndihet aq i fortë sa një thirrje për ndihmë.
Pope Paul VI

Aforizmi i ditës – 18 maj 2019

Nothing can be done except little by little.
Charles Baudelaire
Asgjë nuk mund të bëhet ndryshe, veçse pak nga pak.
Charles Baudelaire

Aforizmi i ditës – 17 maj 2019

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.
Alexander the Great
Kujtojeni se në sjelljen e secilit varet fati i të gjithëve.
Alexander the Great

Aforizmi i ditës – 16 maj 2019

Silence is the sleep that nourishes wisdom.
Francis Bacon
Heshtja është gjumi që ushqen mençurinë.
Francis Bacon

Aforizmi i ditës – 15 maj 2019

Shadow owes its birth to light.
John Gay Read
Hija ia detyron lindjen e saj dritës.
John Gay Read

Aforizmi i ditës – 14 maj 2019

One should believe in marriage as in the immortality of the soul.
Honore de Balzac
Njeriu duhet të besojë në martesë si në pavdekshmërinë e shpirtit.
Honore de Balzac

Aforizmi i ditës – 13 maj 2019

God gives every bird its food, but He does not throw it into its nest.
Josiah Gilbert Holland
Zoti ia jep çdo zogu ushqimin e tij, por nuk ia hedh atij në çerdhe.
Josiah Gilbert Holland

Aforizmi i ditës – 12 maj 2019

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.
William Makepeace Thackeray
Nënë është emri i Zotit në buzët dhe në zemrat e fëmjëve të vegjël.
William Makepeace Thackeray

Aforizmi i ditës – 11 maj 2019

The only thing worse than a liar is a liar that’s also a hypocrite!
Tennessee Williams
E vetmja gjë më e keqe se një gënjeshtar është një gënjeshtar që është edhe hipokrit!
Tennessee Williams

Aforizmi i ditës – 10 maj 2019

Hypocrisy is the homage vice pays to virtue.
Francois de La Rochefoucauld
Hipokrizia është nderimi që vesi ia bën virtytit.
Francois de La Rochefoucauld

Aforizmi i ditës – 9 maj 2019

The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain.
Aristotle
Qëllimi i të zgjuarit nuk është të sigurojë kënaqësi, por të shmangë dhimbjen.
Aristotle