VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 24 shkurt 2020

Man’s greatness lies in his power of thought.

Blaise Pascal

Madhështia e njeriut qëndron në fuqinë e tij të mendimit.

Blaise Pascal

 

Aforizmi i ditës – 23 shkurt 2020

A kiss is a rosy dot over the ‘i’ of loving.

Cyrano de Bergerac

Puthja është një pikë e trëndafiltë mbi ‘i’-në e dashurisë.

Cyrano de Bergerac

Aforizmi i ditës – 22 shkurt 2020

Extreme hopes are born from extreme misery.

Bertrand Russell

Shpresat ekstreme kanë lindur nga mjerimi ekstrem.

Bertrand Russell

 

Aforizmi i ditës – 21 shkurt 2020

To the mind that is still, the whole universe surrenders.

Lao Tzu

Mendjes që është e qetë, i gjithë universi i dorëzohet.

Lao Tzu

Aforizmi i ditës – 20 shkurt 2020

All cruelty springs from weakness.

Lucius Annaeus Seneca

E gjithë mizoria buron nga dobësia.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 19 shkurt 2020

Dreams have only one owner at a time. That’s why dreamers are lonely.

Erma Bombeck

Ëndrrat kanë vetëm një pronar në një kohë. Ja pse ëndërrimtarët janë të vetmuar.

Erma Bombeck

 

Aforizmi i ditës – 18 shkurt 2020

Blessed are the young for they shall inherit the national debt.

Herbert Hoover

Të bekuar janë të rinjtë, sepse ata do të trashëgojnë borxhin kombëtar.

Herbert Hoover

 

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2020

In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.

Henry Wadsworth Longfellow

Në karakter, në mënyrë, në stil, në gjithçka, shkëlqimi suprem është thjeshtësia.

Henry Wadsworth Longfellow

 

Aforizmi i ditës – 16 shkurt 2020

One word frees us of all the weight and pain in life. That word is love.

Sophocles

Një fjalë na çliron ne nga e gjithë pesha dhe dhimbja në jetë. Kjo fjalë është dashuria.

Sophocles

 

Aforizmi i ditës – 15 shkurt 2020

The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire.

Pamela Hansford Johnson

Qielli u thye si një vezë në perëndimin e plotë dhe uji mori zjarr.

Pamela Hansford Johnson

 

Aforizmi i ditës – 14 shkurti 2020

If love is the answer, could you please rephrase the question?

Lily Tomlin

Nëse dashuria është përgjigja, të lutem, a mund ta përsërisësh pyetjen?

Lily Tomlin

 

Aforizmi i ditës – 13 shkurt 2020

Sunsets are so beautiful that they almost seem as if we were looking through the gates of Heaven.

John Lubbock

Perëndimet janë aq të bukura sa që duket sikur ne jemi duke shikuar përmes portave të Parajsës.

John Lubbock