VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2021

Begin to see yourself as a soul with a body rather than a body with a soul.

Wayne Dyer

Fillo ta shohësh veten si një shpirt me trup dhe jo si një trup me shpirt.

Wayne Dyer

blank

Aforizmi i ditës – 1 dhjetor 2021

It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

J. R. R. Tolkien

Puna që nuk ka filluar kurrë, kërkon më shumë kohë për ta përfunduar.

J. R. R. Tolkien

blank

Aforizmi i ditës – 30 nëntor 2021

The Soul is the voice of the body’s interests.

George Santayana

Shpirti është zëri i interesave të trupit.

George Santayana

blank

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2021

I learned the value of hard work by working hard.

Margaret Mead

Mësova vlerën e punës së palodhur duke punuar pa masë.

Margaret Mead

blank

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2021

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.

Desmond Tutu

Ti nuk e zgjedh familjen tënde. Ata janë dhurata e Zotit për ty, siç je ti për ata.

Desmond Tutu

 

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2021

Treasure the love you receive above all. It will survive long after your good health has vanished.

Og Mandino

Mbajeni si thesar dashurinë që merrni mbi gjithçka. Ai do të mbijetojë shumë kohë pasi shëndeti juaj i mirë të jetë zhdukur.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2021

Love looks through a telescope; envy, through a microscope.

Josh Billings

Dashuria shikon përmes një teleskopi; zilia, përmes një mikroskopi.

Josh Billings

blank

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2021

Never look back unless you are planning to go that way.

Henry David Thoreau

Kurrë mos shiko mbrapa përveç nëse je duke planifikuar shkosh në atë drejtim.

Henry David Thoreau

 

blank

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2021

No spring nor summer beauty hath such grace as I have seen in one autumnal face.

John Donne

Asnjë bukuri pranvere apo vere nuk ka një hir të tillë siç kam parë në një fytyrë vjeshtore.

John Donne

blank

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2021

Celebrity is the advantage of being known to people who we don’t know, and who don’t know us.

Nicolas Chamfort

Të jesh i famshëm është avantazhi i të qenit të njohur për njerëzit që nuk i njohim dhe që nuk na njohin.

Nicolas Chamfort

blank

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2021

What is a kiss? Why this, as some approve: The sure, sweet cement, glue, and lime of love.

Robert Herrick

Çfarë është një puthje? Pse kjo, siç e miratojnë disa: Çimentoja e sigurt, e ëmbël, ngjitësi dhe gëlqerja e dashurisë.

Robert Herrick

blank

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2021

A chain is no stronger than its weakest link, and life is after all a chain.

William James

Një zinxhir nuk është më i fortë se hallka e tij më e dobët dhe jeta është në fund të fundit një zinxhir.

William James


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend