VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Shihni se çfarë rekomandojnë ekspertët e klimës në Zvicër në lidhje me konsumimin e mishit

By | August 11, 2019

Komentet

Zyrih: Kisha merr çmimin Diellor Evropian 2019

VOAL – Kisha Katolike e Shën Françeskut në Ebmatingen, në kantonin e Zyrihut, mori çmimin Diellor Evropian 2019. E ndërtuar në vitin 1989, ndërtesa fetare u rehabilitua për 1.2 milion franga, gjë që e bëri atë shembullor si nga profili ekologjik (emetimet zero) dhe nga energjia.

Ngrohja me naftë, e cila harxhonte 7.000 litra në vit dhe lëshonte 21 ton CO2, është eleminuar dhe kërkesa vjetore prej 84.400 kWh u zvogëlua në 54.700 me një izolim më të mirë të çatisë, një pompë ngrohje e nxehtësia gjeotermale që funksionon me energji diellore, ndriçim LED dhe 161 metra katror panele fotovoltaike.

Këto të fundit sigurojnë 78.900 kilovat-orë, kështu që kisha prodhon shumë më shumë energji sesa konsumon.

Konkluzionet e përkthyera me urdhër të Prokurorisë Themelore të Prizrenit janë të shtrembëruara e nuk duhet të citohen nga askush – Nga Bardhyl Mahmutaj

 

Pas publikimit të raportit të ekspertizës zvicerane për rastin “Astrit Dehari”,  emisioni “Pressing” i T7, i datës 24 tetor 2019, iu kushtua këtij raporti. Të ftuar të drejtuesit të emisionit, z. Leonard Kërquki, ishin prindërit e Astrit Deharit (Avniu dhe Xhemilja) dhe avokati që përfaqëson familjen Dehari, z. Tomë Gashi.

  1. Leonard Kërquki ma mundësoi të lidhem drejtpërdrejt nëpërmjet telefonit dhe të jap disa sqarime lidhur me përkthimin skandaloz të konkluzioneve të këtij raporti.

Përkundër asaj se disa medie në Kosovë publikuan përkthimin tim të këtyre konkluzioneve, ende vazhdohet të citohen konkluzionet e shtrembëruara nëpërmjet përkthimit, të cilat u shpërndarë zyrtarisht nga Prokuroria Themelore e Prizrenit dhe u publikuan në faqen zyrtare të internetit të Prokurorit të shtetit. E shoh të udhës t’i kthehem edhe një herë kësaj çështjeje.

T’i marrim konkluzionet një nga një.

Në tekstin origjinal në gjuhën frënge thuhet:

                                                    CONCLUSIONS

Sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition et suite aux analyses effectuées dans nos laboratoires, nous pouvons admettre les conclusions suivantes:

  1. Comme indiqué dans notre expertise EI 180001, nous avons des doutes concernant les circonstances du décès de M. DEHARI Astrit. En effet, l’hypothèse d’un suicide de M. DEHARI Astrit par le moyen avancé par les médecins légistes parait peu vraisemblable et l’intervention d’une tierce personne dans le processus fatal doit être évoquée”.

 

Në variantin zyrtar të përkthimit në gjuhën shqipe, hyrja dhe konkluzioni i parë është përkthyer kështu:

Në bazë të të gjitha elementeve që kemi në dispozicion dhe në vazhdimin e analizës së kryer në laboratorët tona ne mund të pranojmë konkluzionet e më poshtme:

  1. Ashtu siç është thënë në ekspertizën tonë El180001, ne kemi dyshime që lidhen me rrethanat e vdekjes së z. DEHARI Astrit. Në fakt hipoteza e një vetëvrasjeje e z. DEHARI Astrit përmes mjete të caktuara nga mjekët ligjor duket pak e vërtetë dhe intervenimi i një personi të tretë në proces fatal duhet të kihet parasysh”.

Përkthimi që kam bërë unë:

Duke u mbështetur në tërësinë e elementeve që na janë vënë në dispozicionin tonë dhe pas analizave të bëra në laboratorët tanë, ne miratojmë konkluzionet që vijojnë:

  1. Siç është theksuar në ekspertizën tonë EI180001, ne kemi dyshime sa i përket rrethanave të vdekjes së Z. Astrit Dehari. Në fakt, vërtetësia e hipotezës së vetëvrasjes së Z. Astrit Deharit, me mjetet që thonë mjekët ligjorë, duket e vogël dhe ndërhyrja e një personi tjetër në procesin fatal duhet të përmendet”.

Nga përkthimi zyrtar i konkluzionit të parë  krijohet përshtypjen se gjoja ekspertët zviceran e lënë si diçka subjektive prezencën e personit tjetër (“personit të tretë” siç është përkthyer “une tierce personne”), të cilën “duhet ta kemi parasysh”.

Realisht ekspertiza vjen te konkluzioni se ndërhyrja e personit tjetër duhet të përmendet, që do të thotë se ai objektivisht ka qenë prezent. Ky objektivitet bazohet në rezultatet e ADN-së që ekspertët zviceran kanë gjetur në mostrat që janë marrë nga ora e Astrit Deharit.

Objektiviteti i personit tjetër në procesin fatal lidhet edhe me konkluzionin e dytë.

Në tekstin origjinal në gjuhën frënge, në konkluzionin e dytë thuhet:

2. Les analyses ADN effectuées dans notre laboratoire ont permis de mettre en évidence un profil ADN sur un échantillon décrit par les experts au Kosovo comme contentant trop peu ou pas d’ADN”.

Në variantin zyrtar të përkthimit në gjuhën shqipe, konkluzioni i dytë është përkthyer kështu:

2. Analizat e ADN-së të kryera në laboratorët tona kanë mundësuar të vejnë në dritë një profil të ADN-së mbi mostrën e përshkruar nga ekspertët e Kosovës siç thuhet se përmbanë pak ose shumë pak ADN”.

Ky përkthim, me një sintaksë që nuk përkon me sintaksën e gjuhës shqipe, krijon huti.

Përkthimi që kam bërë unë:

2. Analizat e ADN-së, të kryera në laboratorët tanë, kanë mundësuar të nxjerrin në pah një profil të ADN-së në një mostër, të cilën ekspertët e Kosovës e përshkruajnë sikur të përmbante pak ose aspak ADN”.

Fillimisht duhet të theksohet se nëpërmjet përkthimit të shtrembëruar (“pak ose shumë pak ADN”) është munduar të fshihet fakti që Agjencia e Kosovës për Forenzikë nuk kanë bërë analiza të ADN-së në mostrën e marrë nga ora e Astrit Deharit, me arsyetimin fse gjoja mostra ka përmbajtur “pak ose aspak ADN”.

Në batë të rezultateve të analizës së ADN-së (Nr. Labo: 19-T03497, të përfshira në ekspertizën plotësuese EI 190001, të datës 9 shtator 2019) ekspertiza zvicerane thekson se “Nga mostra që kemi marrë prej të njëjtës orë, ne kemi mundur të nxjerrim profilin e ADN-së së një burri të panjohur, i emëruar në raport si H1. Ky rezultat lë të nënkuptohet se, sigurisht mund të nxirren profile të ADN-së edhe nga gjurmët e tjera që nuk janë analizuar nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë. Analiza të tilla mund të bëhen edhe nga ADN-ja, që tanimë janë nxjerrë nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë ose nga mostrat që ka realizuar Qendra Universitare Romande e Mjekësisë Ligjore në Lozanë, për aq kohë sa ruhet materiali”.

Për këtë arsye kemi konkluzionin e tretë të ekipit mjeko-ligjor zviceran, nëpërmjet të cilit ata shprehin gatishmërinë e tyre të kontribuojnë në ndriçimin e rastit “Astrit Dehari”.

Në tekstin origjinal në gjuhën frënge, në konkluzionin e tretë thuhet:

3. Au vu de ce qui précède, nous estimons qu’une nouvelle enquête est nécessaire afin de clarifier les circonstances du décès de M. DEHARI Astrit. Nos équipes et nos laboratoires sont à disposition des enquêteurs en charge de l’affaire.

Le matériel mis à disposition du CURML va rester préservé en attendant de nouvelles instructions de la part de notre mandant”.

 

Në variantin zyrtar të përkthimit në gjuhën shqipe, konkluzioni i tretë është përkthyer kështu:

3. Nga ajo çfarë u tha, ne vlerësojmë se një hetim i ri është i nevojshëm për t’i qartësuar rrethanat e vdekjes së z. DEHARI Astrit. Ekipet tona dhe laboratorët tona janë në dispozicion të hetuesve të ngarkuar me çështjen.

Materiali që është vënë në dispozicion nga CURML do të ruhet në pritje të udhëzimeve të reja nga ana e mandatit ton”.

Përkthimi që kam bërë unë:

3. Duke pasur parasysh atë që u tha më lart, ne vlerësojmë se një hetim i ri është i domosdoshëm për të ndriçuar rrethanat e vdekjes së z. Astrit Dehari. Ekipet tona dhe laboratorët tanë janë në dispozicion të hetuesve të ngarkuar me këtë çështje.

Duke pritur udhëzime të reja nga ana e atyre që na e kanë dhënë mandatin për këtë hulumtim, materiali që është vënë në dispozicion të Qendrës Universitare Romande të mjekësisë ligjore në Lozanë do të ruhet”.

Siç shihet, kur kemi të bëjmë me materialet që do të ruhen nga ana e Qendrës Universitare Romande të mjekësisë ligjore në Lozanë, përkthimi është tërësisht i gabuar. Në tekstin frëngjisht thuhet qartë se kemi të bëjmë me materialet që i janë vënë në dispozicionin e kësaj qendre nga ai që u kanë dhënë mandatin të bëjnë ekspertizën. Për të ngatërruar çdo gjë, në përkthim pohohet se gjoja këto materiale “do të ruhet në pritje të udhëzimeve të reja nga ana e mandatit ton” që do të thotë mandatit të Qendrës Universitare Romande të mjekësisë ligjore në Lozanë.

Nuk mund të pritej konkluzion tjetër nga ata që kanë filluar t’i ngatërrojnë gjërat që në fjalinë e parë të përkthimit të ekspertizës së 14 qershorit 2019.

Paragrafi i parë i ekspertizës EI180001 sqaron se kush, kujt i jap mandat të bëjë këtë hulumtim.

Në tekstin origjinal në gjuhën frënge, në paragrafin e parë sqarohet:

Nous avons reçu de M. Metush Biraj, Procureur national de la République du Kosovo, un mandat daté du 05 février 2018, dans le cadre d’une demande d’entraide internationale. Ce mandat est adressé au Centre Universitaire Romande de Médecine Légale avec la demande d’entreprendre toutes les investigations indépendantes nécessaires pour faire la lumière autour du décès de: M. DEHARI Astrit, né le 26 février 1990”.

 

Në variantin zyrtar të përkthimit në gjuhën shqipe, ky paragraf është përkthyer kështu:

Në kemi pranuar nga z. Metush Biraj, Prokuror kombëtar i Republikës së Kosovës, një pako të datës 5 shkurt 2018, në kuader të një kërkese të ndihmës së ndërsjellë ndërkombëtare. Kjo pako i është drejtuar Qendrës Universitare Romand të Mjekësisë Ligjore me kërkesë për të ndërmarrë të gjitha hetimet e pavarura të nevojshme për të ndriçuar vdekjen e : Z. DEHARI Astrit, I lindur me 26 shkurt 1990…”.

Përkthimi që kam bërë unë:

Nga z. Metush Biraj, prokuror shtetëror i Republikës së Kosovës, kemi marrë mandatin që mban datën 5 shkurt 2018.

Në kuadër të një kërkese për ndihmë reciproke ndërkombëtare, nga z. Metush Biraj, prokuror shtetëror i Republikës së Kosovës, kemi marrë një mandat, që mban datën 5 shkurt 2018. Ky mandat i është drejtuar  Qendrës Universitare Romand të Mjekësisë Ligjore me kërkesë që të ndërmerren të gjitha hulumtimet e pavarura, të nevojshme për të hedhur dritë rreth vdekjes së Astrit Deharit, i lindur më 26 shkurt 1990…”.

Nuk është për t’u habitur nga ata që ngatërrojnë “mandatin” me “pako”, të kenë “paketuar” fjalitë që nuk u kanë konvenuar atyre që janë përpjekur të fshehin vrasjen e Astrit Deharit.

Në përfundim të këtij shkrimi por sjell në tërësi konkluzionet e përkthyera nga unë:

Konkluzione

Duke u mbështetur në tërësinë e elementeve që na janë vënë në dispozicionin tonë dhe pas analizave të bëra në laboratorët tanë, ne miratojmë konkluzionet që vijojnë:

  1. Siç është theksuar në ekspertizën tonë EI180001, ne kemi dyshime sa i përket rrethanave të vdekjes së Z. Astrit Dehari. Në fakt, vërtetësia e hipotezës së vetëvrasjes së Z. Astrit Deharit, me mjetet që thonë mjekët ligjorë, duket e vogël dhe ndërhyrja e një personi tjetër në procesin fatal duhet të përmendet.
  2. Analizat e ADN-së, të kryera në laboratorët tona, kanë mundësuar të nxjerrin në pah një profil të ADN-së në një mostër, të cilën ekspertët e Kosovës e përshkruajnë sikur të përmbante pak ose aspak ADN.
  3. Duke pasur parasysh atë që u tha më lart, ne vlerësojmë se një hetim i ri është i domosdoshëm për të ndriçuar rrethanat e vdekjes së z. Astrit Dehari. Ekipet tona dhe laboratorët tanë janë në dispozicion të hetuesve të ngarkuar me këtë çështje.

Duke pritur udhëzime të reja nga ana e atyre që na e kanë dhënë mandatin për këtë hulumtim, materiali që është vënë në dispozicion të Qendrës Universitare Romande të mjekësisë ligjore në Lozanë do të ruhet.

ATP Masters Londër 2019: Federer eleminon Gjokoviçin dhe arrin në gjysmëfinale

VOAL – Nuk do të shërbejë për të fshirë të mallkuarin 8-7 40-15 nga mendjet e tifozëve të tij dhe nuk do të shërbejë as për rikthimin e titullit Wimbledon 2019, por ndërkohë Roger Federer (ATP 3) ka kryer një hakmarrje të rëndësishme ndaj Novak Djokovic (2 ). Në ndeshjen kundër Nole, e vlefshme për ditën e tretë të Borg Group, King Roger mbizotëroi 6-4 6-3 duke u kualifikuar në gjysmëfinalen e finaleve të ATP në Londër dhe duke ndalur në të njëjtën kohë edhe ngjitjen e serbit për numrin në renditje si dhe rekordin e tij të 6 fitoreve të Masterit.

Seti i parë i 38-vjeçarit nga Bazeli ishte një kryevepër: i mbështetur nga një shërbim shumë efektiv, Federer mori 3-1 dhe nuk la asnjë shans që kundërshtari i tij të rikthehej.

Dick Marty ligjëratë për të drejtat e njeriut në Universitetin e Gjenevës

Në kuadrin e javës të të drejtave të njeriut, nga 11 deri më 15 nëntor, në Universitetin e Gjenevës do të mbajë një ligjëratë Dick Marty, që është edhe Doktor Honoris Causa i këtij universiteti.

Në ftesën e përgatitur nga ky Universitet, është shkëputur një prononcim i Dick Marty për të drejtat e njeriut si më poshtë:

“Ne kemi ditur gjithmonë se si ta dallojmë atë që është e mirë nga ajo që është e keqe. Për shekuj kemi shkruar tekste të mrekullueshme për respektimin e dinjitetit njerëzor. E megjithatë! Djep i qytetërimit tonë, Mesdheu është bërë varreza për mijëra fatkeqësi, nën indiferentizmin e më të pasurve. Të drejtat e njeriut nuk mund të reduktohen në një katalog të të drejtave subjektive, pretendime individuale, ato kanë kuptim vetëm nëse shoqërohen nga një politikë, një mjedis, një kulturë dhe një projekt shoqëror dhe ekonomik që siguron respekt për dinjitetin e personit në një frymë solidariteti. Të drejtat e shpallura nga tekstet e mëdha ndërkombëtare kanë kuptim vetëm nëse ato janë efektive dhe nuk janë të rezervuara për një rreth të privilegjuar. E drejta e shprehjes, për shembull, ka pak ose aspak hapësirë ​​nëse popullsia lihet në errësirë, nëse informacioni është prerogativë e disa grupeve ekonomike. Në fakt, nuk mund të ketë të drejta themelore pa drejtësi të vërtetë në kuptimin më të gjerë të termit. Por një botë më e drejtë kërkon një angazhim të përhershëm, një mobilizim kundër indiferencës dhe, po, gjithashtu një rezistencë aktive kundër ligjeve të padrejta “.

Dick Marty është një politikan i respektuar me një karrierë mbresëlënëse, studiues në Institutin Max Planck për të Drejtën Ndërkombëtare Penale dhe Kriminologji, më pas radhazi, prokuror në kantonin e Tiçinos, Këshilltar Shtetëror dhe Anëtar i Parlamentit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ai kryesoi Komisionin për të Drejtat e Njeriut, për të cilin kreu anketime të ndryshme me rezultate marramendëse që e bënë atë të njohur në skenën ndërkombëtare. Një njeri i angazhuar me bindje të formuara, ai ka marrë çmime dhe vlerësime të shumta në Zvicër dhe jashtë saj, përfshirë një doktoratë nderi nga Universiteti ynë, shkruhet në ftesën e përgatitur nga Universiteti i Gjenevës me këtë rast.

Ndërkohë Z.Dick Marty, është edhe përpilues i raportit mbi trafikimin e  organeve gjatë luftës në Kosovë 1998-’99 nga ana e UÇK-së.

Për cilindo që është interesuar, ligjëratën e tij Z.Dick Marty do ta mbajë të martën më 12 Nëntor 2019 në orën 18:00 në Uni Dufour/ Auditori U600/ Rue du Général Dufour 24 1204 Genève. Jeni të mirëpritur.

Mardi 12 novembre 2019 | 18h30
Uni Dufour | Auditoire U600
Rue du Général Dufour 24
1204 Genève

 

 

 

Në Lozanë arrin Plaku gjigant i Krishtlindjeve

VOAL – Ka mbërritur nëpërmjet liqenit i shoqëruar nga drerët e tij dhe, prej 20 nëntorit, do të jetë në qendër të tregut të Krishtlindjeve në Lozanë. Bëhet fjalë për Plakun e Krishtlindjeve dhjetë metra të gjatë të bërë plotësisht nga druri.

Ai arriti në Vaud falë bashkëpunimit me “Le fabuleux Village des flottins” të Évian-les-Bains. Qyteti francez është i famshëm për këto instalime që gjallërojnë Krishtlindjet. Në traditë ato janë bërë nga degë që gjenden në plazhe.

ATS

Një selfie buzë Tamizit nga kampionët e tenisit

VOAL – Nga e diela ata do të luftojnë në fushë për titullin e mjeshtrit të tenisit të vitit 2019, por ndërkohë Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic dhe pjesëmarrësit e tjerë në finale të ATP në Londër kanë përfituar nga ajo për një udhëtim të bukur në Tamiz. Gjatë ngjarjes promovuese nuk mund të mungonte selfie klasike: marrë për rastin nga Aleksandër Zverev, i cili preu pak jashtë kornizës Stefanos Tsitsipas (shiko foton e artikullit), fotografia u ndryshua më vonë në të pastër.

OECD: Zvicra të rrisë moshën e pensionit në 67 vjeç

VOAL – OECD, Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, rekomandon që Zvicra gradualisht të rrisë moshën e pensionit në 67 vjeç për burra dhe gra. Do të ishte gjithashtu e rëndësishme të ulet niveli minimal i përcaktuar me ligjin për pensionet profesionale për pleqërinë, të mbijetuarit dhe paaftësinë për shtyllën e dytë.

Sidoqoftë, raporti i paraqitur të hënën në Bernë tregon se Konfederata vazhdon të gëzojë një standard të lartë jetese, se prodhimi i brendshëm bruto për frymë është i treti në botë, se politika financiare është e qëndrueshme dhe se borxhi është shumë i ulët.

Dokumenti gjithashtu parashtron parashikimet në lidhje me performancën e produktit të brendshëm bruto zviceran, i cili këtë vit duhet të rritet vetëm me 0.8% në vend të 1% të parashikuar në fillim. Një përkeqësim – shpjegohet – për shkak të përkeqësimit të tensioneve tregtare dhe të një ngadalësimi më të përgjithshëm të ekonomisë kontinentale. Progresi në vitin 2020 gjithashtu duhet të jetë më i ulët se sa pritej, duke u ulur nga 1.5 në 1.4%.
ATS

Në kantonin zviceran të Valesë – relikuari i parë i Shekullit XXI

VOAL – Relikuari, i bërë nga një student i Shkollës së Artit dhe Dizajnit në Gjenevë, përmban një rrip të mantelit të Shën Luigjit, dhuruar disa vjet më parë nga një bamirës që dëshironte të mbetet anonim. Sendi është në argjend dhe përfaqëson një kuti të mbuluar nga një vello dhe zbukuruar me një zambak. Do të mbahet në thesarin e manastirit të Shën Mauricës, në Valé, i cili me 1.500 vitet e tij të historisë është më i vjetri në Evropën Perëndimore dhe i cili tashmë mban disa nga reliktet më të bukura evropiane, kryeveprat e vërteta të argjendarisë. rsi

Banka Kombëtare e Zvicrës me një fitim prej 51.5 miliardë franga midis janarit dhe shtatorit

VOAL – Banka Kombëtare e Zvicrës (SNB) njoftoi të enjten se kishte bërë një fitim prej 51.5 miliardë franga midis janarit dhe shtatorit, kryesisht për shkak të një ambienti të favorshëm të aksioneve.

Fitimi i pozicioneve në valutë arriti në 42.7 miliardë, ai në pozicionet në franga në 1.7, ndërsa në rezervat e arit u regjistrua një fitim kapitali prej 7.3 miliardë.

Rezultati, siç kujtohet në shënim, në thelb varet nga performanca e tregut të verdhë të metaleve, tregut të këmbimit dhe tregut të kapitalit, me rrjedhojë luhatjesh të mëdha. Parashikimet për vitin e plotë janë pra të vështira.
ATS

NZZ: Perëndimi po e fut Ballkanin në duart e Rusisë dhe Turqisë

E përditshmja zvicerane “Neue Zurcher Zeitung” ka publikuar një analizë për ndikimin në rritje nga Rusia, Kina dhe Turqia në Ballkan. Bashkimi Evropian më nuk ofron perspektivën e bindshme për zgjerimin e Ballkanit. Kjo zvogëlon ndikimin e Perëndimit kurse forcon pjesëmarrjen e shteteve tjera, shkruan e përditshmja zvicerane “Neue Zurcher Zeitung”, transmeton lajmi.net.

“Vetëm një javë pasi Bashkimi Evropian për shkak të vetos së Francës refuzoi fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq në Moskë nënshkroi marrëveshjen mes Serbisë dhe Unionit Ekonomik të Euroazisë për tregëti të lirë”, shkruan “NZZ”.

E përditshmja zvicerane e përmend këtë fakt në fillim të analizës së publikuar për ndikimin e dobësuar të BE-së në Ballkan dhe pjesëmarrjes më të madhe të Rusisë, Kinës dhe Turqisë në rajon.

Autori i tekstit, Folker Pabst ka konstatuar se nuk ka dyshim se “BE dhe Perëndimi janë duke humbur besimin dhe mundësinë e ndikimit në Ballkan” dhe se me këtë është hapur rrugë për ndikim më të madh nga Rusia, Kina dhe Turqia.

“NZZ” përkujton se Rusia është mbi të gjitha më e popullarizuar tek ortodoksët dhe ajo paraqitet si “mbrojtëse e vlerave konzervative dhe kundërshtare shumëvjeçare e Perëndimit”.

Kurse, Turqia është e lidhur me myslimanët sa që kompania Turkish Airlines ka lidhje më të mira me rajonin se cilado kompani vjetër e linjave ajrore dhe se Kina merr pjesë kryesisht si investitor, transmeton lajmi.net.

“Ndikimi i forcuar i atyre shteteve brenda vetes fsheh rrezikun real ndaj Ballkanit. Moska lufton kundër forcimit të ndikimit të perëndimit në atë rajon, sidomos ndikimit nga NATO. Rusia është e vendosur mirë për të instrumentalizuar linjat ndarëse historike dhe paqëndrueshmërinë në rajon.

Në një farë kuptimi, Ankaraja po eksporton konceptin e saj për sundimin e ligjit dhe po kërkon gjithnjë e më shumë ndihmë në ndjekjen penale të kundërshtarëve të qeverisë së saj. Projektet kryesore të financuara nga Kina, të cilat shpesh ndihmohen nga korrupsioni, kanë potencialin për të minuar sundimin e ligjit”, shkruan më tej “NZZ”.

Megjithatë, autori i analizës së publikuar nga “NZZ” nuk beson që vendet e Ballkanit ka të ngjarë të kthehen në Moskë ose Ankara, duke vënë në dukje se tregtia e tyre e jashtme me Rusinë është vetëm gjashtë përqind, ndërsa tregtia me Bashkimin Evropian është 73.5 përqind: që pjesa dërrmuese e popullsisë aspirojnë për një mënyrë jetese perëndimore, shihet gjithashtu në faktin se njerëzit nga këto vende po lëvizin në Perëndim, e jo në Rusi; që edhe në Serbi, e prirur tradicionalisht në Rusi është 45 përqind e popullsisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, dhe vetëm 17 përqind për anëtarësim në Bashkimin Euroaziatik ku mbizotëron Rusia.

Gazeta zvicerane tregon gjithashtu se Moska, Ankaraja dhe Pekini nuk veprojnë së bashku por kanë interesa të ndryshme në Ballkan.

“Por, megjithëse nuk përballet me konkurrencë serioze nga Lindja, Perëndimi po humbet në Ballkan, dhe bashkë me të ato pjesë të popullatës lokale që do të donin të modernizonin dhe demokratizonin vendet e tyre. Për të ardhmen, do të jetë edhe më e vështirë të avancohen vlera të tilla si sundimi i ligjit, demokracia dhe një ekonomi liberale e tregut, dhe kështu të kontribuoni në stabilizimin afatgjatë të rajonit më të prirur ndaj konflikteve evropiane”.

Hekurudhat Federale Zvicerane: Do të jemi të përpikët si në kohët tona më të mira

VOAL – Hekurudhat Federale Zvicerane kanë vendosur të reagojnë me energji dhe në disa plane për të korrigjuar problemet operacionale që kanë kufizuar efikasitetin e tyre për ca kohë, duke përmirësuar, veçanërisht, planifikimin e shërbimeve dhe projekteve të ndërtimit.

Ish drejtimi, që nga ndryshimi i kohës deri në dhjetor, do të ndërhyjë në forcimin e rezervave të personelit dhe të mjeteve lëvizëse dhe duke vepruar në impiante dhe tabela. Në këtë fushë të fundit, do të zbatohet parimi, sipas të cilit treni i parë do të jetë i gatshëm së pari, duke shmangur kështu që një vonesë të shtohet vonë.

Kjo është faza e parë e programit “Pëpikmëria ndaj klientit 2.0”. Edhe pse kjo është përmirësuar vazhdimisht në kohët e fundit dhe është në një nivel të përkryeshmërisë evropiane, në disa raste nuk konsiderohet adekuat nga vetë kompania si për trafikun rajonal ashtu edhe për rrugët individuale. ats

Roger Federer firmos triumfin e 10 të turneut të Bazelit

VOAL – Ndeshjen e parë në Bazelin e tij e luajti pikërisht njëzet vjet më parë, kundër Andre Agassit. Finalja e parë, kundër Thomas Enqvist, është e vitit 2001. Triumfi i parë është e vitit 2006 kundër Fernando Gonzalezit. Sot Roger Federer, 38 vjeç, vazhdoi të fitojë titullin e tij të dhjetë në Swiss Indoors (Brenda Zvicrës) në finalen e tij të pesëmbëdhjetë. Dhe ai e bëri këtë duke mundur të riun Alex De Minaur (ATP 28) me një dyshe 6-2 në pak më shumë se një orë, kur ai ishte … tetë muajsh kur King Roger bëri debutimin e tij në Shën Jakobshalle.

Numri tre në botë nuk ka hasur në ndonjë problem të veçantë kundër njëzet vjeçarit Australian, i cili duket se ka qenë ndoshta mjaft i kontraktuar, megjithëse në këtë sezon ai kurrë nuk kishte humbur një akt të fundit, me tre turnetë e fituara në Zhuhai, Atlanta dhe Sidnei. Pasi ka vendosur një pushim të dyfishtë në setin e parë, në të vërtetë Federer i ka bërë të qarta gjërat edhe në fraksionin e dytë duke shkuar për të vjedhur shërbimin e kundërshtarit në rastin e parë, duke i dhënë fund kështu një ndeshje, në fakt, pa histori. Për fenomenin e kuqkryquarit është titulli i 103-të në karrierë, i katërti në këtë 2019, për De Minaur përkundrazi një mësim i mirë tenisi nga mësuesi më i mirë i mundshëm.