VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2023

You cannot always control what goes on outside. But you can always control what goes on inside.

Wayne Dyer

Ti nuk mund të kontrollosh gjithmonë atë që ndodh jashtë teje. Por gjithmonë mund të kontrollosh atë që ndodh brenda teje.

Wayne Dyer

blank

Aforizmi i ditës – 1 dhjetor 2023

Soul meets soul on lovers’ lips.

Percy Bysshe Shelley

Shpirti takohet me shpirtin në buzët e të dashuruarve.

Percy Bysshe Shelley

blank

Aforizmi i ditës – 30 nëntor 2023

Do what you can, with what you have, where you are.

Theodore Roosevelt

Bëni atë që mundeni, me atë që keni, atje ku jeni.

Theodore Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2023

Never believe that a few caring people can’t change the world. For, indeed, that’s all who ever have.

Margaret Mead

Kurrë mos besoni se disa njerëz të kujdesshëm nuk mund ta ndryshojnë botën. Sepse, në të vërtetë, kjo është gjithçka që ka pasur ndonjëherë.

Margaret Mead

blank

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2023

When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves.

William Arthur Ward

Kur ne kërkojmë të zbulojmë më të mirën tek të tjerët, ne nxjerrim disi më të mirën tek vetja.

William Arthur Ward

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2023

There is an immeasurable distance between late and too late.

Og Mandino

Ka një distancë të pamatshme midis vonë dhe shumë vonë.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2023

Men mourn for what they have lost; women for what they ain’t got.

Josh Billings

Burrat vajtojnë për atë që kanë humbur; gratë për atë që nuk kanë.

Josh Billings

blank

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2023

For God’s sake hold your tongue, and let me love.

John Donne

Për hir të Zotit pusho së foluri dhe më lër të të dua.

John Donne

blank

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2023

With foxes we must play the fox.

Thomas Fuller

Me dhelprat duhet të jemi dhelpra.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2023

Thank God men cannot fly, and lay waste the sky as well as the earth.

Henry David Thoreau

Falë Zotit, njerëzit nuk mund të fluturojnë dhe të shkatërrojnë qiellin dhe tokën.

Henri David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2023

The person lives twice who lives the first life well.

Robert Herrick

 

Jeton dy herë njeriu që jeton mirë jetën e parë.

Robert Herrick

blank

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2023

This life is worth living, we can say, since it is what we make it.

William James

Kjo jetë ia vlen të jetohet, mund të themi, pasi është ajo që ne e bëjmë.

William James


Send this to a friend