VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 26 shkurt 2024

God is in the sadness and the laughter, in the bitter and the sweet.

Neale Donald Walsch

Zoti është në trishtimin dhe të qeshurën, në të hidhurën dhe të ëmblën.

Neale Donald Walsch

Aforizmi i ditës- 25 shkurt 2024

If two wrongs don’t make a right, try three.

Laurence J. Peter

Nëse dy veprime të gabuara nuk bëjnë një veprim të drejtë, provo të tretin.

Laurence J. Peter

Aforizmi i ditës- 24 shkurt 2024

Some of God’s greatest gifts are unanswered prayers.

Garth Brooks

Disa nga dhuratat më të mëdha të Zotit janë lutjet pa përgjigje.

Garth Brooks

Aforizmi i ditës – 23 shkurt 2024

Young man, young man, your arm’s too short to box with God.

James Weldon Johnson

Djalosh, djalosh, krahu yt është shumë i shkurtër për të boksuar me Zotin.

James Weldon Johnson

Aforizmi i ditës – 22 shkurt 2024

Start with God – the first step in learning is bowing down to God; only fools thumb their noses at such wisdom and learning.

King Solomon

Fillo me Zotin – hapi i parë në të mësuar është përkulja ndaj Zotit; vetëm budallenjtë e ngrenë hundën ndaj të tillë mençurie dhe mësimi.

Mbreti Solomon

Aforizmi i ditës- 21 shkurt 2024

God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants his footsteps in the sea, and rides upon the storm.

William Cowper

Zoti lëviz në një mënyrë misterioze, mrekullitë e Tij për të kryer. Ai mbjell hapat e tij në det dhe kalëron mbi stuhinë.

William Cowper

Aforizmi i ditës – 20 shkurt 2024

God never ends anything on a negative; God always ends on a positive.

Edwin Louis Cole

Zoti kurrë nuk përfundon asgjë me negativ; Zoti përfundon gjithmonë me pozitiv.

Edwin Louis Cole

Aforizmi i ditës – 19 shkurt 2024

Never trust anyone completely but God. Love people, but put your full trust only in God.

Lawrence Welk

Asnjëherë mos i besoni askujt plotësisht përveç Zotit. Duajini njerëzit, por besoni plotësisht vetëm te Zoti.

Lawrence Welk

Aforizmi i ditës – 18 shkurt 2024

Not only does God play dice, but… he sometimes throws them where they cannot be seen.

Stephen Hawking

Zoti jo vetëm që luan zare, por… ndonjëherë i hedh aty ku nuk duken.

Stephen Hawking

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2024

One and God make a majority.

Frederick Douglass

Një dhe Zoti bëjnë shumicën.

Frederik Douglass

Aforizmi i ditës – 16 shkurt 2024

What God intended for you goes far beyond anything you can imagine.

Oprah Winfrey

Ajo që Zoti synoi për ju shkon përtej çdo gjëje që mund të imagjinoni.

Oprah Winfrey

Aforizmi i ditës- 15 shkurt 2024

Life is God’s novel. Let him write it.

Isaac Bashevis Singer

Jeta është romani i Zotit. Lëreni ta shkruajë.

Isaac Bashevis Singer


Send this to a friend