VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 19 janar 2022

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.

Ernest Hemingway

Bota i thyen të gjithë, dhe më pas, disa janë të fortë në vendet e thyera.

Ernest Hemingway

blank

Aforizmi i ditës – 18 janar 2022

The power to question is the basis of all human progress.

Indira Gandhi

Fuqia për të pyetur është baza e gjithë përparimit njerëzor.

Indira Gandhi

blank

Aforizmi i ditës – 17 janar 2022

I do not judge, I only chronicle.

John Singer Sargent

Unë nuk gjykoj, bëj vetëm kronikë.

John Singer Sargent

blank

Aforizmi i ditës – 16 janar 2022

Know thy self, know thy enemy. A thousand battles, a thousand victories.

Sun Tzu

Njihe veten tënde, njihe armikun tënd. Një mijë beteja, një mijë fitore.
Sun Tzu
blank

Aforizmi i ditës – 15 janar 2022

Living well is the best revenge.

George Herbert

Të jetosh mirë është revanshi më i mirë.

George Herbert

blank

Aforizmi i ditës – 14 janar 2022

Into each life some rain must fall.

Henry Wadsworth Longfellow

Në çdo jetë duhet të bjerë pak shi.

Henry Wadsworth Longfellow

blank

Aforizmi i ditës – 13 janar 2022

We are more often frightened than hurt; and we suffer more from imagination than from reality.

Lucius Annaeus Seneca

Ne jemi më shpesh të frikësuar sesa të lënduar; dhe ne vuajmë më shumë nga imagjinata sesa nga realiteti.

Lucius Annaeus Seneca

blank

Aforizmi i ditës – 12 janar 2022

Not life, but good life, is to be chiefly valued.

Socrates

Jo jeta, por jeta e mirë, duhet vlerësuar kryesisht.

Sokrati

blank

Aforizmi i ditës – 11 janar 2022

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Swami Sivananda

Vendoseni zemrën, mendjen dhe shpirtin tuaj edhe në veprimet tuaja më të vogla. Ky është sekreti i suksesit.

Swami Sivananda

blank

Aforizmi i ditës – 10 janar 2022

If the highest aim of a captain were to preserve his ship, he would keep it in port forever.

Thomas Aquinas

Nëse qëllimi më i lartë i një kapiteni do të ishte të ruante anijen e tij, ai do ta mbante atë në port përgjithmonë.

Thomas Aquinas

blank

Aforizmi i ditës – 9 janar 2022

If you would only recognize that life is hard, things would be so much easier for you.

Louis D. Brandeis

Nëse e kuptoni se jeta është e vështirë, gjërat do të ishin shumë më të lehta për ju.

Louis D. Brandeis

blank

Aforizmi i ditës – 8 janar 2022

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Dashuria është e vetmja përgjigje e arsyeshme dhe e kënaqshme për problemin e ekzistencës njerëzore.

Erich Fromm


blank
blank
Send this to a friend