VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – 30 maj 2016

May 30, 2016
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 30 shtator 2022

True love comes quietly, without banners or flashing lights. If you hear bells, get your ears checked.

Erich Segal

Dashuria e vërtetë vjen në heshtje, pa banderola apo drita ndezëse. Nëse dëgjoni zile, kontrolloni veshët.

Erich Segal

blank

Aforizmi i ditës – 29 shtator 2022

He isn’t a real boss until he has trained subordinates to shoulder most of his responsibilities.

William Feather

Ai nuk është një shef i vërtetë derisa të ketë trajnuar vartësit që të mbajnë mbi supe shumicën e përgjegjësive të tij.

William Feather

blank

Aforizmi i ditës – 28 shtator 2022

There are people who have money and people who are rich.

Coco Chanel

Ka njerëz që kanë para dhe njerëz që janë të pasur.

Coco Chanel

blank

Aforizmi i ditës – 27 shtator 2022

Where we love is home – home that our feet may leave, but not our hearts.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

Aty ku ne dashurojmë është shtëpi – shtëpi nga këmbët tona mund të largohen, por jo zemrat tona.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

blank

Aforizmi i ditës – 26 shtator 2022

The past always looks better than it was. It’s only pleasant because it isn’t here.

Finley Peter Dunne

E kaluara duket gjithmonë më mirë se sa ishte. Është vetëm e këndshme sepse nuk është këtu.

Finley Peter Dunne

blank

Aforizmi i ditës – 25 shtator 2022

God not only plays dice, He also sometimes throws the dice where they cannot be seen.

Stephen Hawking

Zoti jo vetëm që hedh zaret, Ai gjithashtu ndonjëherë i hedh zaret aty ku nuk shihen.

Stephen Hawking

blank

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2022

A lie never lives to be old.

Sophocles

Një gënjeshtër nuk jeton kurrë sa për t’u plakur.

Sophocles


blank

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2022

Passion is universal humanity. Without it religion, history, romance and art would be useless.

Honore de Balzac

Pasioni është njerëzimi universal. Pa të, feja, historia, romanca dhe arti do të ishin të kota.

Honore de Balzac

blank

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2022

Never allow a person to tell you no who doesn’t have the power to say yes.

Eleanor Roosevelt

Asnjëherë mos lejoni që t’ju thotë jo një person që nuk ka fuqinë të thotë po.

Eleanor Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2022

I believe in God, only I spell it Nature.

Frank Lloyd Wright

Unë besoj në Zot, vetëm unë e shqiptoj atë Natyrë.

Frank Lloyd Wright

blank

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2022

The child is father of the man.

William Wordsworth

Fëmija është babai i burrit.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës- 19 shtator 2022

Art in Nature is rhythmic and has a horror of constraint.

Robert Delaunay

Arti në natyrë është ritmik dhe ka një tmerr kufizimi.

Robert Delaunay


Send this to a friend