VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 9 qershor 2023

Let no one who loves be unhappy, even love unreturned has its rainbow.

James M. Barrie

Askush që dashuron të mos jetë i palumtur, edhe dashuria e pakthyer ka ylberin e saj.

James M. Barrie

blank

Aforizmi i ditës – 8 qershor 2023

Conscience is a mother-in-law whose visit never ends.

H. L. Mencken

Ndërgjegjia është një vjehërr, vizita e së cilës nuk mbaron kurrë.

H. L. Mencken

blank

Aforizmi i ditës – 7 qershor 2023

If we desire respect for the law, we must first make the law respectable.

Louis D. Brandeis

Nëse duam respekt për ligjin, së pari duhet ta bëjmë ligjin të respektueshëm.

Louis D. Brandeis

blank

Aforizmi i ditës – 6 qershor 2023

Hope is the only bee that makes honey without flowers.

Robert Green Ingersoll

Shpresa është bleta e vetme që bën mjaltë pa lule.

Robert Green Ingersoll

blank

Aforizmi i ditës – 5 qershor 2023

Never pick a fight with people who buy ink by the barrel.

Mark Twain

Asnjëherë mos u fut në grindje me njerëz që blejnë bojë me fuçi.

Mark Twain

blank

Aforizmi i ditës – 4 qershor 2023

The time to repair the roof is when the sun is shining.

John F. Kennedy

Koha për të riparuar çatinë është kur dielli po shkëlqen.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 3 qershor 2023

Art is not a thing; it is a way.

Elbert Hubbard

Arti nuk është një send; është një mënyrë.

Elbert Hubbard

blank

Aforizmi i ditës – 2 qershor 2023

Faith is an oasis in the heart which will never be reached by the caravan of thinking.

Khalil Gibran

Besimi është një oaz në zemër që nuk do të arrihet kurrë nga karvani i të menduarit.

Khalil Gibran

blank

Aforizmi i ditës – 1 qershor 2023

Be not simply good – be good for something.

Henry David Thoreau

Jini jo thjesht të mirë – jini të mirë për diçka. 

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 31 maj 2023

Forgive your enemies, but never forget their names.

John F. Kennedy

Falni armiqtë tuaj, por mos harroni kurrë emrat e tyre.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 30 maj 2023

Well married a person has wings, poorly married shackles.

Henry Ward Beecher

Një person i martuar mirë ka krahë, i martuari keq, pranga.

Henry Ward Beecher

blank

Aforizmi i ditës – 29 maj 2023

Lawyers, I suppose, were children once.

Charles Lamb

Gjykatësit, supozoj, ishin fëmijë dikur.

Charles Lamb


Send this to a friend