VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 16 janar 2022

Know thy self, know thy enemy. A thousand battles, a thousand victories.

Sun Tzu

Njihe veten tënde, njihe armikun tënd. Një mijë beteja, një mijë fitore.
Sun Tzu
blank

Aforizmi i ditës – 15 janar 2022

Living well is the best revenge.

George Herbert

Të jetosh mirë është revanshi më i mirë.

George Herbert

blank

Aforizmi i ditës – 14 janar 2022

Into each life some rain must fall.

Henry Wadsworth Longfellow

Në çdo jetë duhet të bjerë pak shi.

Henry Wadsworth Longfellow

blank

Aforizmi i ditës – 13 janar 2022

We are more often frightened than hurt; and we suffer more from imagination than from reality.

Lucius Annaeus Seneca

Ne jemi më shpesh të frikësuar sesa të lënduar; dhe ne vuajmë më shumë nga imagjinata sesa nga realiteti.

Lucius Annaeus Seneca

blank

Aforizmi i ditës – 12 janar 2022

Not life, but good life, is to be chiefly valued.

Socrates

Jo jeta, por jeta e mirë, duhet vlerësuar kryesisht.

Sokrati

blank

Aforizmi i ditës – 11 janar 2022

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Swami Sivananda

Vendoseni zemrën, mendjen dhe shpirtin tuaj edhe në veprimet tuaja më të vogla. Ky është sekreti i suksesit.

Swami Sivananda

blank

Aforizmi i ditës – 10 janar 2022

If the highest aim of a captain were to preserve his ship, he would keep it in port forever.

Thomas Aquinas

Nëse qëllimi më i lartë i një kapiteni do të ishte të ruante anijen e tij, ai do ta mbante atë në port përgjithmonë.

Thomas Aquinas

blank

Aforizmi i ditës – 9 janar 2022

If you would only recognize that life is hard, things would be so much easier for you.

Louis D. Brandeis

Nëse e kuptoni se jeta është e vështirë, gjërat do të ishin shumë më të lehta për ju.

Louis D. Brandeis

blank

Aforizmi i ditës – 8 janar 2022

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Dashuria është e vetmja përgjigje e arsyeshme dhe e kënaqshme për problemin e ekzistencës njerëzore.

Erich Fromm

blank

Aforizmi i ditës – 7 janar 2022

Marriage is good for those who are afraid to sleep alone at night.

St. Jerome

Martesa është e mirë për ata që kanë frikë të flenë vetëm natën.

Shën Jeronimi

blank

Aforizmi i ditës – 6 janar 2022

There is little that can withstand a man who can conquer himself.

Louis XIV

Pakkush mund t’i rezistojë një njeriu që mund të pushtojë veten.

Luigji XIV

blank

Aforizmi i ditës – 5 janar 2022

Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm and harmony.

Thomas Merton

Lumturia nuk është çështje intensiteti, por ekuilibri, rregulli, ritmi dhe harmonie.

Thomas Merton


blank
blank
Send this to a friend