VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 maj 2024

Always be a poet, even in prose.

Charles Baudelaire

Të jesh gjithmonë poet, qoftë edhe në prozë.

Charles Baudelaire

Aforizmi i ditës – 17 maj 2024

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.

Alexander the Great

Mos harroni se nga sjellja e secilit varet fati i të gjithëve.

Aleksandri i Madh

Aforizmi i ditës – 16 maj 2024

Silence is the sleep that nourishes wisdom.

Francis Bacon

Heshtja është gjumi që ushqen mençurinë.

Francis Bacon

Aforizmi i ditës – 15 maj 2024

When the belly is empty, the body becomes spirit; and when it is full, the spirit becomes body.

Saadi

Kur barku është bosh, trupi bëhet shpirt; dhe kur mbushet, shpirti bëhet trup.

Saadi

Aforizmi i ditës – 14 maj 2024

It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so.

Hosea Ballou

Është e lehtë të jesh i bukur; është e vështirë të dukesh kështu.

Hosea Ballou

Aforizmi i ditës- 13 maj 2024

The sun, the earth, love, friends, our very breath are parts of the banquet.

Rebecca Harding Davis

Dielli, toka, dashuria, miqtë, vetë fryma jonë janë pjesë e banketit.

Rebecca Harding Davis

Aforizmi i ditës – 12 maj 2024

Good humor is one of the best articles of dress one can wear in society.

William Makepeace Thackeray

Humori i mirë është një nga veshjet më të mira që mund të veshësh në shoqëri.

William Makepeace Thackeray

Aforizmi i ditës – 11 maj 2024

Love is so short, forgetting is so long.

Pablo Neruda

Dashuria është kaq e shkurtër, harrimi është kaq i gjatë.

Pablo Neruda

Aforizmi i ditës- 10 maj 2024

But men never violate the laws of God without suffering the consequences, sooner or later.

Lydia M. Child

Por njerëzit nuk i shkelin kurrë ligjet e Zotit pa vuajtur pasojat, herët a vonë. 

Lydia M. Child

Aforizmi i ditës – 9 maj 2024

Love is friendship set on fire.

Jeremy Taylor

Dashuria është miqësi e vënë në zjarr.
Jeremy Taylor

Aforizmi i ditës – 8 maj 2024

If you do not think about your future, you cannot have one.

John Galsworthy

Nëse nuk mendoni për të ardhmen tuaj, nuk mund ta keni një të tillë.

John Galsworthy

Aforizmi i ditës – 7 maj 2024

Paintings have a life of their own that derives from the painter’s soul.

Vincent Van Gogh

Pikturat kanë një jetë të tyren që buron nga shpirti i piktorit.

Vincent Van Gogh


Send this to a friend