VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 31 mars 2023

As I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy.

Abraham Lincoln

Siç nuk dua të jem skllav, ashtu nuk dua të jem sundues. Kjo shpreh idenë time për demokracinë.

Abraham Lincoln

blank

Aforizmi i ditës – 30 mars 2023

War is a series of catastrophes which result in victory.

Albert Pike

Lufta është një seri katastrofash që rezultojnë në fitore.

Albert Pike

blank

Aforizmi i ditës – 29 mars 2023

The stupid believe that to be truthful is easy; only the artist, the great artist, knows how difficult it is.

Willa Cather

Budallenjtë besojnë se është e lehtë të jesh i sinqertë; vetëm artisti, artisti i madh, e di se sa e vështirë është.

Willa Catherine

blank

Aforizmi i ditës – 28 mars 2023

It is clear that not in one thing alone, but in many ways equality and freedom of speech are a good thing.

Herodotus

Është e qartë se jo vetëm në një gjë, por në shumë mënyra barazia dhe liria e fjalës janë një gjë e mirë.

Herodoti

blank

Aforizmi i ditës – 27 mars 2023

Avoid popularity; it has many snares, and no real benefit.

William Penn

Shmangni popullaritetin; ka shumë gracka dhe asnjë përfitim të vërtetë.

William Penn

blank

Aforizmi i ditës – 26 mars 2023

I don’t know how to write love letters.

Frida Kahlo

Nuk di të shkruaj letra dashurie.

Frida Kahlo

blank

Aforizmi i ditës – 25 mars 2023

I like nonsense; it wakes up the brain cells.

Dr. Seuss

Më pëlqen marrëzia; ajo zgjon qelizat e trurit.

Dr Seuss

blank

Aforizmi i ditës – 24 mars 2023

Idealism increases in direct proportion to one’s distance from the problem.

John Galsworthy

Idealizmi rritet në përpjesëtim të drejtë me distancën e dikujt nga problemi.

John Galsworthy

blank

Aforizmi i ditës – 23 mars 2023

Just do the best you can. No one can do more than that.

John Wooden

Thjesht bëni më të mirën që mundeni. Askush nuk mund të bëjë më shumë se kaq.

John Wooden

blank

Aforizmi i ditës – 22 mars 2023

The more I see of the representatives of the people, the more I admire my dogs.

Alphonse de Lamartine

Sa më shumë shoh përfaqësuesit e popullit, aq më shumë i admiroj qentë e mi.

Alphonse de Lamartine

blank

Aforizmi i ditës- 21 mars 2023

You exist only in what you do.

Federico Fellini

Ju ekzistoni vetëm në atë që bëni.

Federico Fellini

blank

Aforizmi i ditës – 20 mars 2023

Faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe.

Voltaire

Besimi konsiston në të besuarit kur është përtej fuqisë së arsyes për të besuar.

Volteri


Send this to a friend