VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 28 janar 2022

Literature led me to freedom, not the other way round.

Ismail Kadare

Letërsia më çoi drejt lirisë, jo anasjelltas.

Ismail Kadare

blank

Aforizmi i ditës – 27 janar 2022

May you live all the days of your life.

Jonathan Swift

I jetofsh të gjitha ditët e jetës.

Jonathan Swift

blank

Aforizmi i ditës – 26 janar 2022

What do you hang on the walls of your mind?

Eve Arnold

Çfarë varni në muret e mendjes tuaj?

Eve Arnold

blank

Aforizmi i ditës – 25 janar 2022

Learning too soon our limitations, we never learn our powers.

Mignon McLaughlin

Duke i mësuar shumë shpejt kufizimet tona, ne nuk i mësojmë kurrë fuqitë tona.

Mignon McLaughlin

blank

Aforizmi i ditës – 24 janar 2022

God is bigger than people think.

Jimmy Dean

Zoti është më i madh se mendojnë njerëzit.

Jimmy Dean

 

blank

Aforizmi i ditës – 23 janar 2022

If you fell down yesterday, stand up today.

H. G. Wells

Nëse keni rënë dje, ngrihuni sot.

H. G. Wells

blank

Aforizmi i ditës – 22 janar 2022

Defeat may serve as well as victory to shake the soul and let the glory out.

Edwin Markham

Humbja mund të shërbejë si fitore për të tronditur shpirtin dhe për ta lënë lavdinë jashtë.

Edwin Markham

blank

Aforizmi i ditës – 21 janar 2022

God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonderful: he makes saints out of sinners.

Soren Kierkegaard

Zoti krijon nga asgjëja. E mrekullueshme thua. Po, sigurisht, por ai bën atë që është edhe më e mrekullueshme: ai bën shenjtorë nga mëkatarët.

Soren Kierkegaard

blank

Aforizmi i ditës – 20 janar 2022

A single twig breaks, but the bundle of twigs is strong.

Tecumseh

Një degëz e vetme thyhet, por tufa e degëve është e fortë.

Tecumseh

blank

Aforizmi i ditës – 19 janar 2022

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.

Ernest Hemingway

Bota i thyen të gjithë, dhe më pas, disa janë të fortë në vendet e thyera.

Ernest Hemingway

blank

Aforizmi i ditës – 18 janar 2022

The power to question is the basis of all human progress.

Indira Gandhi

Fuqia për të pyetur është baza e gjithë përparimit njerëzor.

Indira Gandhi

blank

Aforizmi i ditës – 17 janar 2022

I do not judge, I only chronicle.

John Singer Sargent

Unë nuk gjykoj, bëj vetëm kronikë.

John Singer Sargent


blank
blank
Send this to a friend