VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 18 korrik 2021

By | July 18, 2021
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2021

A day lays low and lifts up again all human things.

Sophocles

 

Një ditë ul dhe ngre përsëri të gjitha gjërat njerëzore.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2021

The love that lasts longest is the love that is never returned.

W. Somerset Maugham

Dashuria që zgjat më shumë është dashuria që nuk shpërblehet kurrë.

W. Somerset Maugham

blank

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2021

There is nothing that so much gratifies an ill tongue as when it finds an angry heart.

Thomas Fuller

Nuk ka asgjë që kënaq aq shumë një gjuhë të ligë sa kur gjen një zemër të zemëruar.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2021

Mechanization best serves mediocrity.

Frank Lloyd Wright

Mekanizimi i shërben më së miri mediokritetit.

Frank Lloyd Wright

blank

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2021

Love is the most terrible, and also the most generous of the passions; it is the only one which includes in its dreams the happiness of someone else.

Alphonse Karr

Dashuria është më e tmerrshmja dhe më bujarja e pasioneve; është e vetmja që përfshin në ëndrrat e saj lumturinë e dikujt tjetër.

Alphonse Karr

blank

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2021

Humor is reason gone mad.

Groucho Marx

Humori është arsyeja që është çmendur.

Groucho Marx

blank

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2021

I am neither of the East nor of the West, no boundaries exist within my breast.

Rumi

Unë nuk jam as i Lindjes dhe as i Perëndimit, nuk ka kufij brenda gjoksit tim.

Rumi

blank

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2021

Trust dies but mistrust blossoms.

Sophocles

Besimi vdes por mosbesimi lulëzon.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2021

No one has a right to consume happiness without producing it.

Helen Keller

Askush nuk ka të drejtë të konsumojë lumturi pa e prodhuar atë.

Helen Keller

blank

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2021

When bad men combine, the good must associate; else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle.

Edmund Burke

Kur njerëzit e këqij kombinohen, të mirët duhet të shoqërohen; përndryshe ata do të bien një nga një, një sakrificë e pashpërblyer në një luftë përbuzëse.

Edmund Burke

blank

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2021

Love, like a chicken salad or restaurant hash, must be taken with blind faith or it loses its flavor.

Helen Rowland

Dashuria, si një sallatë pule ose çorbë restoranti, duhet të merret me besim të verbër ose ajo humbet shijen e saj.

Helen Rowland

blank

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2021

An artist must be a reactionary. He has to stand out against the tenor of the age and not go flopping along.

Andre Maurois

Artisti duhet të jetë reaksionar. Ai duhet të qëndrojë kundër rrjedhës së kohës dhe jo duke iu përshtatur rrjedhës.

Andre Maurois


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend