VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – 14 dhjetor 2015

December 14, 2015
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës- 18 gusht 2022

Dreams are the touchstones of our character.

Henry David Thoreau

Ëndrrat janë gurët e provës së karakterit tonë.

Henri David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 17 gusht 2022

God enters by a private door into every individual.

Ralph Waldo Emerson

Zoti hyn nga një derë private në çdo individ.

Ralph Waldo Emerson

blank

Aforizmi i ditës – 16 gusht 2022

Flowers are restful to look at. They have neither emotions nor conflicts.

Sigmund Freud

Lulet janë të qeta kur dikush i shikon. Ato nuk kanë as emocione dhe as konflikte.

Sigmund Freud

blank

Aforizmi i ditës – 15 gusht 2022

You must do the things you think you cannot do.

Eleanor Roosevelt

Ju duhet të bëni gjërat që mendoni se nuk mund t’i bëni.

Eleanor Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 14 gusht 2022

May the forces of evil become confused on the way to your house.

George Carlin

Forcat e së keqes u ngatërrofshin rrugës për në shtëpinë tuaj. 

George Carlin

blank

Aforizmi i ditës – 13 gusht 202

Cherish all your happy moments; they make a fine cushion for old age.

Booth Tarkington

Vlerësoni të gjitha momentet tuaja të lumtura; ata bëjnë një jastëk të mirë për pleqërinë.

Booth Tarkington

blank

Aforizmi i ditës – 12 gusht 2022

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Robert Louis Stevenson

Mos gjykoni çdo ditë nga të korrat që mblidhni, por nga farat që mbillni.

Robert Louis Stevenson

blank

Aforizmi i ditës – 11 gusht 2022

I don’t sing because I’m happy; I’m happy because I sing.

William James

Unë nuk këndoj se jam i lumtur; unë jam i lumtur sepse këndoj.

William James

blank

Aforizmi i ditës – 10 gusht 2022

I like being famous when it’s convenient for me and completely anonymous when it’s not.

Catherine Deneuve

Më pëlqen të jem e famshme kur është e përshtatshme për mua dhe plotësisht anonime kur nuk është.

Catherine Deneuve

blank

Aforizmi i ditës – 9 gusht 2022

Let every dawn be to you as the beginning of life, and every setting sun be to you as its close.

John Ruskin

Le të jetë për ty çdo agim si fillimi i jetës dhe çdo perëndim si mbyllje e saj.

John Ruskin

blank

Aforizmi i ditës – 8 gusht 2022

To an adolescent, there is nothing in the world more embarrassing than a parent.

Dave Barry

Për një adoleshent, nuk ka asgjë më penguese në botë se një prind.

Dave Barry

blank

Aforizmi i ditës – 7 gusht 2022

Some people will never learn anything, for this reason, because they understand everything too soon.

Alexander Pope

Disa njerëz nuk do të mësojnë kurrë asgjë, për këtë arsye, sepse ata kuptojnë gjithçka shumë shpejt.

Alexander Pope

 


Send this to a friend