VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 29 qershor 2022

The most dangerous food is wedding cake.

James Thurber

Ushqimi më i rrezikshëm është torta e dasmës.

James Thurber

blank

Aforizmi i ditës – 28 qershor 2022

Whoever said money can’t buy happiness simply didn’t know where to go shopping.

Gertrude Stein

Kushdo që tha se me para nuk mund të blihet lumturia, thjesht nuk dinte ku të bënte pazar.

Gertrude Stein

blank

Aforizmi i ditës – 27 qershor 2022

All I have seen teaches me to trust the creator for all I have not seen.

Ralph Waldo Emerson

Gjithçka që kam parë më mëson t’i besoj krijuesit për gjithçka që nuk kam parë.

Ralph Waldo Emerson

blank

Aforizmi i ditës – 26 qershor 2022

Life has its own hidden forces which you can only discover by living.

Soren Kierkegaard

Jeta ka forcat e veta të fshehura të cilat mund t’i zbulosh vetëm duke jetuar.

Soren Kierkegaard

blank

Aforizmi i ditës – 25 qershor 2022

The heart is forever inexperienced.

Henry David Thoreau

Zemra është gjithmonë e papërvojë.

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 24 qershor 2022

I never did a day’s work in my life. It was all fun.

Thomas A. Edison

Nuk kam bërë asnjë ditë punë në jetën time. Ishte gjithçka argëtim.

Thomas A. Edison

blank

Aforizmi i ditës – 23 qershor 2022

The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

Friedrich Nietzsche

Njeriu i ditur duhet të jetë në gjendje jo vetëm t’i dojë armiqtë e tij, por edhe të urrejë miqtë e tij.

Friedrich Nietzsche

blank

Aforizmi i ditës – 22 qershor 2022

Forgiveness says you are given another chance to make a new beginning.

Desmond Tutu

Falja thotë se ju jepet një mundësi tjetër për të bërë një fillim të ri.

Desmond Tutu

blank

Aforizmi i ditës – 21 qershor 2022

The air of ideas is the only air worth breathing.

Edith Wharton

Ajri i ideve është i vetmi ajër që ia vlen ta frymosh.

Edith Wharton

blank

Aforizmi i ditës – 20 qershor 2022

It is better to fail in originality than to succeed in imitation.

Herman Melville

Është më mirë të dështosh në origjinalitet sesa të kesh sukses në imitim.

Herman Melville

blank

Aforizmi i ditës – 19 qershor 2022

Silence remains, inescapably, a form of speech.

Susan Sontag

Heshtja mbetet, në mënyrë të pashmangshme, një formë e të folurit.

Susan Sontag

blank

Aforizmi i ditës – 18 qershor 2022

This City is what it is because our citizens are what they are.

Plato

Ky qytet është ai që është sepse qytetarët tanë janë ata që janë.

Platoni


Send this to a friend