VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 11 gusht 2022

I don’t sing because I’m happy; I’m happy because I sing.

William James

Unë nuk këndoj se jam i lumtur; unë jam i lumtur sepse këndoj.

William James

blank

Aforizmi i ditës – 10 gusht 2022

I like being famous when it’s convenient for me and completely anonymous when it’s not.

Catherine Deneuve

Më pëlqen të jem e famshme kur është e përshtatshme për mua dhe plotësisht anonime kur nuk është.

Catherine Deneuve

blank

Aforizmi i ditës – 9 gusht 2022

Let every dawn be to you as the beginning of life, and every setting sun be to you as its close.

John Ruskin

Le të jetë për ty çdo agim si fillimi i jetës dhe çdo perëndim si mbyllje e saj.

John Ruskin

blank

Aforizmi i ditës – 8 gusht 2022

To an adolescent, there is nothing in the world more embarrassing than a parent.

Dave Barry

Për një adoleshent, nuk ka asgjë më penguese në botë se një prind.

Dave Barry

blank

Aforizmi i ditës – 7 gusht 2022

Some people will never learn anything, for this reason, because they understand everything too soon.

Alexander Pope

Disa njerëz nuk do të mësojnë kurrë asgjë, për këtë arsye, sepse ata kuptojnë gjithçka shumë shpejt.

Alexander Pope

 

blank

Aforizmi i ditës – 6 gusht 2022

Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.

Eugene Ionesco

Ideologjitë na ndajnë. Ëndrrat dhe ankthi na bashkojnë.

Eugene Ionesco

blank

Aforizmi i ditës – 5 gusht 2022

If you want to study the social and political history of modern nations, study hell.

Thomas Merton

Nëse doni të studioni historinë shoqërore dhe politike të kombeve moderne, studioni ferrin.

Thomas Merton

blank

Aforizmi i ditës – 4 gusht 2022

You can tell the strength of a nation by the women behind its men.

Benjamin Disraeli

Ju mund ta dalloni forcën e një kombi nga gratë pas burrave të tij.

Benjamin Disraeli

blank

Aforizmi i ditës – 3 gusht 2022

An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.

Winston Churchill

Një paqësues është ai që ushqen një krokodil, duke shpresuar se do ta hajë atë të fundit.

Winston Churchill

blank

Aforizmi i ditës – 2 gusht 2022

You cannot parcel out freedom in pieces because freedom is all or nothing.

Tertullian

Ju nuk mund ta ndani lirinë në copa, sepse liria është gjithçka ose asgjë.

Tertuliani

blank

Aforizmi i ditës – 1 gusht 2022

If God can work through me, he can work through anyone.

Francis of Assisi

Nëse Zoti mund të veprojë përmes meje, ai mund të veprojë përmes kujtdo.

Françesku i Asizit

blank

Aforizmi i ditës – 31 korrik 2022

Revolutionaries do not make revolutions. The revolutionaries are those who know when power is lying in the street and then they can pick it up.

Hannah Arendt

Revolucionarët nuk bëjnë revolucione. Revolucionarët janë ata që e dinë kur pushteti ka mbetur në rrugë dhe pastaj ata mund ta marrin atë.

Hannah Arendt


Send this to a friend