VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 24 mars 2019

The world is not fair, and often fools, cowards, liars and the selfish hide in high places.
Bryant H. McGill
Bota nuk është e ndershme, dhe shpesh budallenjtë, të poshtërit, gënjeshtarët dhe egoistët fshihen në poste të larta.
Bryant H. McGill

Aforizmi i ditës – 23 mars 2019

The man who is swimming against the stream knows the strength of it.
Woodrow Wilson
Njeriu që po noton kundër rrymës, e di forcën e saj.
Woodrow Wilson

Aforizmi i ditës – 22 mars 2019

Rules and models destroy genius and art.
William Hazlitt
Rregullat dhe modelet shkatërrojnë gjeninë dhe artin.
William Hazlitt

Aforizmi i ditës – 21 mars 2019

An original artist is unable to copy. So he has only to copy in order to be original.
Jean Cocteau
Një artist origjinal është i pazoti të kopjojë. Prandaj atij i duhet vetëm të kopjojë në mënyrë që të jetë origjinal.
Jean Cocteau

Aforizmi i ditës – 20 mars 2019

The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.
Soren Kierkegaard
Tirani vdes dhe sundimi i tij mbaron, martiri vdes dhe sundimi i tij fillon.
Soren Kierkegaard

Aforizmi i ditës – 18 mars 2019

Peace and justice are two sides of the same coin.
Dwight D. Eisenhower
Paqja dhe drejtësia janë dy anë të të njëjtës monedhë.
Dwight D. Eisenhower

Aforizmi i ditës – 17 mars 2019

All theory, dear friend, is gray, but the golden tree of life springs ever green.
Johann Wolfgang von Goethe
E gjithë teoria, i dashur mik, është gri, por pema e artë e jetës hedh shtat gjithmonë e gjelbër.
Johann Wolfgang von Goethe

Aforizmi i ditës – 16 mars 2019

The true art of memory is the art of attention.
Samuel Johnson
Arti i vërtetë i kujtesës është arti i vëmendjes.
Samuel Johnson

Aforizmi i ditës – 15 mars 2019

We all become great explorers during our first few days in a new city, or a new love affair.
Mignon McLaughlin
Ne të gjithë bëhemi zbulues të mëdhenj gjatë pak ditëve të para në një qytet të ri ose në një dashuri të re.
Mignon McLaughlin

Aforizmi i ditës – 14 mars 2019

We have met the enemy and he is us.
Walt Kelly
Ne kemi takuar armikun dhe ai është ne.
Walt Kelly

Aforizmi i ditës – 13 mars 2019

Politics is too serious a matter to be left to the politicians.
Charles de Gaulle
Politika është një çështje tepër serioze për t’ua lënë në dorë politikanëve.
Charles de Gaulle

Aforizmi i ditës – 12 mars 2019

An artist is he for whom the goal and center of life is to form his mind.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel
Artist është ai për të cilin qëllimi dhe qendra jetës është të formojë mendjen e tij.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel