VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 1 qershor 2023

Be not simply good – be good for something.

Henry David Thoreau

Jini jo thjesht të mirë – jini të mirë për diçka. 

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 31 maj 2023

Forgive your enemies, but never forget their names.

John F. Kennedy

Falni armiqtë tuaj, por mos harroni kurrë emrat e tyre.

John F. Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 30 maj 2023

Well married a person has wings, poorly married shackles.

Henry Ward Beecher

Një person i martuar mirë ka krahë, i martuari keq, pranga.

Henry Ward Beecher

blank

Aforizmi i ditës – 29 maj 2023

Lawyers, I suppose, were children once.

Charles Lamb

Gjykatësit, supozoj, ishin fëmijë dikur.

Charles Lamb

blank

Aforizmi i ditës – 28 maj 2023

Give light and people will find the way.

Ella Baker

Jepni dritë dhe njerëzit do të gjejnë rrugën.

Ella Baker

blank

Aforizmi i ditës – 27 maj 2023

Charm, in most men and nearly all women, is a decoration.

E. M. Forster

Sharmi, në shumicën e burrave dhe pothuajse të gjitha grave, është një dekorim.

E. M. Forster

blank

Aforizmi i ditës – 26 maj 2023

Everything has a natural explanation. The moon is not a god, but a great rock, and the sun a hot rock.

Anaxagoras

Çdo gjë ka një shpjegim të natyrshëm. Hëna nuk është një zot, por një shkëmb i madh, dhe dielli një shkëmb i nxehtë.

Anaksagora

blank

Aforizmi i ditës – 25 maj 2023

Over every mountain there is a path, although it may not be seen from the valley.

Theodore Roethke

Mbi çdo mal ka një shteg, megjithëse mund të mos shihet nga lugina.

Theodore Roethke

blank

Aforizmi i ditës – 24 maj 2023

I guess the definition of a lunatic is a man surrounded by them.

Ezra Pound

Mendoj se përkufizimi i të çmendurit është një njeri i rrethuar prej tyre.

Ezra Pound

blank

Aforizmi i ditës – 23 maj 2023

The Holy Roman Empire is neither Holy, nor Roman, nor an Empire.

Voltaire

Perandoria e Shenjtë Romake nuk është as e Shenjtë, as Romake, as Perandori.

Volteri

blank

Aforizmi i ditës – 22 maj 2023

When I was taken to the concentration camp of Auschwitz, a manuscript of mine ready for publication was confiscated. Certainly, my deep desire to write this manuscript anew helped me to survive the rigors of the camps I was in.

Viktor E. Frankl

 

Kur më çuan në kampin e përqendrimit të Aushvicit, u konfiskua një dorëshkrim i imi gati për botim. Sigurisht, dëshira ime e thellë për ta shkruar sërish këtë dorëshkrim më ndihmoi t’i mbijetoja ashpërsisë së kampeve ku ndodhesha.

Viktor E. Frankl

blank

Aforizmi i ditës – 21 maj 2023

We carry within us the wonders we seek without us.

Thomas Browne

Ne mbajmë brenda vetes mrekullitë që kërkojmë pa ne.

Thomas Browne


Send this to a friend