VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës- 21 shkurt 2024

God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants his footsteps in the sea, and rides upon the storm.

William Cowper

Zoti lëviz në një mënyrë misterioze, mrekullitë e Tij për të kryer. Ai mbjell hapat e tij në det dhe kalëron mbi stuhinë.

William Cowper

Aforizmi i ditës – 20 shkurt 2024

God never ends anything on a negative; God always ends on a positive.

Edwin Louis Cole

Zoti kurrë nuk përfundon asgjë me negativ; Zoti përfundon gjithmonë me pozitiv.

Edwin Louis Cole

Aforizmi i ditës – 19 shkurt 2024

Never trust anyone completely but God. Love people, but put your full trust only in God.

Lawrence Welk

Asnjëherë mos i besoni askujt plotësisht përveç Zotit. Duajini njerëzit, por besoni plotësisht vetëm te Zoti.

Lawrence Welk

Aforizmi i ditës – 18 shkurt 2024

Not only does God play dice, but… he sometimes throws them where they cannot be seen.

Stephen Hawking

Zoti jo vetëm që luan zare, por… ndonjëherë i hedh aty ku nuk duken.

Stephen Hawking

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2024

One and God make a majority.

Frederick Douglass

Një dhe Zoti bëjnë shumicën.

Frederik Douglass

Aforizmi i ditës – 16 shkurt 2024

What God intended for you goes far beyond anything you can imagine.

Oprah Winfrey

Ajo që Zoti synoi për ju shkon përtej çdo gjëje që mund të imagjinoni.

Oprah Winfrey

Aforizmi i ditës- 15 shkurt 2024

Life is God’s novel. Let him write it.

Isaac Bashevis Singer

Jeta është romani i Zotit. Lëreni ta shkruajë.

Isaac Bashevis Singer

Aforizmi i ditës – 14 shkurt 2024

Coincidence is God’s way of remaining anonymous.

Albert Einstein

Rastësia është mënyra e Zotit për të mbetur anonim.

Albert Einstein

Aforizmi i ditës- 13 shkurt 2024

If you expect the blessings of God, be kind to His people.

Abu Bakr

Nëse prisni bekimet e Zotit, jini të mirë me popullin e Tij.

Ebu Bekri

Aforizmi i ditës – 12 shkurt 2024

God made the country, and man made the town.

William Cowper

Zoti krijoi fshatin dhe njeriu bëri qytetin.

William Cowper

Aforizmi i ditës – 11 shkurt 2024

When you say a situation or a person is hopeless, you are slamming the door in the face of God.

Charles L. Allen

Kur thoni se një situatë ose një person është i pashpresë, ju po përplasni derën në fytyrën e Zotit.

Charles L. Allen

Aforizmi i ditës – 10 shkurt 2024

Rebellion against tyrants is obedience to God.

Benjamin Franklin

Rebelimi kundër tiranëve është bindje ndaj Zotit.

Benjamin Franklin


Send this to a friend