VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 12 nëntor 2019

An artist is not paid for his labor but for his vision.

James Whistler

Artisti nuk paguhet për punën e tij, po për vizionin e tij.

James Whistler

 

Aforizmi i ditës – 11 nëntor 2019

In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.

H. L. Mencken

Në luftë heronjtë gjithmonë ua tejkalojnë ushtarëve dhjetë me një.

H. L. Mencken

 

Aforizmi i ditës – 10 nëntor 2019

God cannot alter the past, though historians can.

Samuel Butler

Zoti nuk mund ta ndryshojë të kaluarën, megjithatë historianët mundin.

Samuel Butler

Aforizmi i ditës – 9 nëntor 2019

A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends.

Baltasar Gracian

Një njeri i zgjuar përfiton më shumë nga armiqtë e tij se një budalla nga miqtë e tij.

Baltasar Gracian

Aforizmi i ditës – 8 nëntor 2019

Never reach out your hand unless you’re willing to extend an arm.

Pope Paul VI

Kurrë mos e zgjat dorën nëse nuk je i gatshëm për ta shtrirë krahun.

Pope Paul VI

 

Aforizmi i ditës – 7 nëntor 2019

We would all like to vote for the best man but he is never a candidate.

Kin Hubbard

Ne do të donim të votonim për njeriun më të mirë, por ai nuk është kurrë kandidat.

Kin Hubbard

 

Aforizmi i ditës – 6 nëntor 2019

Every production of an artist should be the expression of an adventure of his soul.

W. Somerset Maugham

Çdo prodhim i një artisti duhet të jetë shprehja e një aventure të shpirtit të tij.

W. Somerset Maugham

Aforizmi i ditës – 5 nëntor 2019

Nature is an infinite sphere of which the center is everywhere and the circumference nowhere.

Blaise Pascal

Natyra është një sferë e pafund qendra e së cilës është kudo dhe perimetri askund.

Blaise Pascal

Aforizmi i ditës – 4 nëntor 2019

If you want to kill any idea in the world, get a committee working on it.

Charles Kettering

Nëse ti do që të vrasësh një ide në botë, krijo një komitet që të punojë në të.

Charles Kettering

 

Aforizmi i ditës – 3 nëntor 2019

I, Joan Crawford, I believe in the dollar. Everything I earn, I spend.

Joan Crawford

Unë, Xhoanë Krauford, besoj në dollarin. Çdo gjë që e fitoj, unë e shpenzoj.

Joan Crawford

Aforizmi i ditës – 2 nëntor 2019

What art offers is space – a certain breathing room for the spirit.

John Updike

Ajo që arti ofron është hapësirë – njëfarë dhome frymëmarrje për shpirtin.

John Updike

 

Aforizmi i ditës – 1 nëntor 2019

We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie von Ebner-Eschenbach

Ne nuk besojmë në reumatizëm dhe në dashurinë e vërtetë deri pas goditjes së parë.

Marie von Ebner-Eschenbach