VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – 8 mars 2019

March 8, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 16 prill 2024

Home is any four walls that enclose the right person.

Helen Rowland

Shtëpi është çdo katër mure që mbyllin personin e duhur.

Helen Rowland

Aforizmi i ditës – 15 prill 2024

Inflation is taxation without legislation.

Milton Friedman

Inflacioni është tatim pa legjislacion.

Milton Friedman

Aforizmi i ditës – 14 prill 2024

Jump, and you will find out how to unfold your wings as you fall.

Ray Bradbury

Hidhu dhe do të zbulosh si t’i shpalosësh krahët ndërsa bie.

Ray Bradbury

Aforizmi i ditës – 13 prill 2024

The romantic embrace can only be compared with music and with prayer.

Havelock Ellis

Përqafimi romantik mund të krahasohet vetëm me muzikën dhe me lutjet.

Havelock Ellis

Aforizmi i ditës – 12 prill 2024

It was pride that changed angels into devils; it is humility that makes men as angels.

Saint Augustine

Ishte krenaria ajo që i ndryshoi engjëjt në djaj; është përulësia ajo që i bën njerëzit si engjëj.

Shën Agustini

Aforizmi i ditës – 11 prill 2024

It is lovely, when I forget all birthdays, including my own, to find that somebody remembers me.

Ellen Glasgow

Është bukur kur harroj të gjitha ditëlindjet, përfshirë edhe timen, të shoh se dikush më kujton mua.

Ellen Glasgow

Aforizmi i ditës – 10 prill 2024

An ideal wife is any woman who has an ideal husband.

Booth Tarkington

Një grua ideale është çdo grua që ka një burrë ideal.

Booth Tarkington

Aforizmi i ditës – 9 prill 2024

Poetry is a mirror which makes beautiful that which is distorted.

Percy Bysshe Shelley

Poezia është një pasqyrë që e bën të bukur atë që është e shtrembëruar.

Percy Bysshe Shelley

Aforizmi i ditës – 8 prill 2024

Silence is foolish if we are wise, but wise if we are foolish.

Charles Caleb Colton

Heshtja është marrëzi nëse jemi të mençur, por mençuri nëse jemi budallenj.

Charles Caleb Colton

Aforizmi i ditës- 7 prill 2024

If we must die, we die defending our rights.

Sitting Bull

Nëse duhet të vdesim, ne vdesim duke mbrojtur të drejtat tona.

Sitting Bull

 

Aforizmi i ditës – 6 prill 2024

Concentrate on your job and you will forget your other troubles.

William Feather

Përqendrohuni në punën tuaj dhe do të harroni problemet e tjera.

William Feather

Aforizmi i ditës – 5 prilll 2024

There is always room at the top.

Daniel Webster

Gjithmonë ka vend në krye.

Daniel Webster


Send this to a friend