VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 20 janar 2020

If I didn’t choose art, I would have become an astronomer.

Peter Max

Nëse nuk do ta zgjidhja artin, unë kisha për t’u bërë astronom.

Peter Max

 

Aforizmi i ditës – 19 janar 2020

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.

Jeanne Moreau

Mosha nuk të mbron nga dashuria. Por dashuria, në njëfarë mase, të mbron nga mosha.

Jeanne Moreau

 

Aforizmi i ditës – 18 janar 2020

I am no bird; and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.

Charlotte Bronte

Nuk jam zog; dhe asnjë rrjetë nuk më kurthon; unë jam një qenie njerëzore e lirë me një vullnet të pavarur.

Charlotte Bronte

Aforizmi i ditës – 16 janar 2020

A happy life is one spent in learning, earning, and yearning.

Lillian Gish

Një jetë e lumtur është ajo e shpenzuar për të mësuar, fituar dhe dëshiruar të mirën.

Lillian Gish

Aforizmi i ditës – 15 janar 2020

We cease loving ourselves if no one loves us.

Madame de Stael

Ne pushojmë së dashuri veten tonë nëse askush nuk na do ne.

Madame de Stael

 

Aforizmi i ditës – 14 janar 2020

Art is the stored honey of the human soul, gathered on wings of misery and travail.

Theodore Dreiser

Arti është mjalti i depozituar i shpirtit njerëzor, i mbledhur në flatra të mjerimit dhe travajeve.

Theodore Dreiser

Aforizmi i ditës – 13 janar 2020

It is in pardoning that we are pardoned.

Francis of Assisi

Në falje ne jemi të falur.

It is in pardoning that we are pardoned.

Francis of Assisi

Aforizmi i ditës – 12 janar 2020

The rose and the thorn, and sorrow and gladness are linked together.

Saadi

 

Trëndafili dhe gjembi, dhe pikëllimi dhe kënaqësia janë të lidhura së bashku.

Saadi

Aforizmi i ditës – 11 janar 2020

To a smart girl men are no problem – they’re the answer.

Zsa Zsa Gabor

Për një vajzë të zgjuar burrat nuk janë problem – ata janë zgjidhja.

Zsa Zsa Gabor

 

Aforizmi i ditës – 10 janar 2020

We won’t have a society if we destroy the environment.

Margaret Mead

Nuk mund të kemi një shoqëri në qoftë se e shkatërrojmë mjedisin.

Margaret Mead

 

Aforizmi i ditës – 9 janar 2020

An original artist is unable to copy. So he has only to copy in order to be original.

Jean Cocteau

Një artist origjinal është i pazoti të kopjojë. Prandaj atij i mbetet vetëm të kopjojë, në mënyrë që të jetë origjinal.

Jean Cocteau

 

Aforizmi i ditës – 8 janar 2020

If people think nature is their friend, then they sure don’t need an enemy.

Kurt Vonnegut

Nëse njerëzit mendojnë se natyra është mikja e tyre, atëherë ata nuk kanë nevojë për një armik.

Kurt Vonnegut